Εφαρμογές της υπέρυθρης φασματοσκοπίας (FT-IR) και της φασματοσκοπίας Raman (FT-Raman) στη μελέτη συστατικών γεωργικών προϊόντων: Η περίπτωση του kenaf, του μελιού και των φύλλων της μουριάς

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη είχε σαν στόχο να συνδυάσει σύγχρονες τεχνικές εκχύλισης, όπως τα μικροκύματα καθώς και σύγχρονες μεθόδους ενόργανης ανάλυσης (φασματοσκοπία FT-IR και FT-Raman) και να τις εφαρμόσει στην απομόνωση και μελέτη διαφόρων συστατικών από διάφορα φυσικά (φυτικά) προϊόντα.Ως φυτικό υλικό επιλέχτηκε το κενάφ και το συστατικό που απομονώθηκε και προσδιορίστηκε ποσοτικά ήταν το ουρονικό οξύ των ημικυταρρινών του. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ημικυταρρινών σε ουρονικά οξέα έγινε σύμφωνα με τη φωτομετρική μέθοδο των Blumenkrantz and Asboe-Hanson (μέθοδος αναφοράς) και με τη μέθοδο φασματοσκοπίας FT-IR. Η προτεινόμενη μέθοδος ( φασματοσκοπία FT-IR) προσδιορισμού της περιεκτικότητας των ημικυτταρινών σε ουρονικά οξέα συγκρίθηκε με την φωτομετρική μέθοδο (μέθοδος αναφοράς) ως προς την επαναληψιμότητα και την αξιοπιστία. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φανέρωσαν ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της νέας μεθόδου.Επιπλέον δυο διαδικασί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aimed to combine modern techniques of extraction, such as microwaves and modern methods of instrumental analysis (spectroscopy FT-IR and FT-Raman) and implement them in the isolation and study of various ingredients from various natural products.As a natural material selected kenaf and component isolated and quantified was the uronic acid of the hemicelluloses. Concentration of hemicelluloses to uronic acids was done according to the photometric method of Blumenkrantz and Asboe-Hanson (reference method) and the method Spectroscopy FT-IR. The proposed method (Spectroscopy FT-IR) determination of the levels of the hemicelluloses to uronic acids compared with the photometric method (reference method) on the repeatability and reliability. The measurement results revealed that there are no differences between the two methods which enhances the reliability of the new method.Furthermore both isolation processes with and without microwave applied to receive hemicelluloses from kenaf ...