Επίπεδα γλωσσικής δεξιότητας παιδιών με τραυλισμό από την προσχολική ηλικία

Περίληψη

Η διδακτορική εργασία εξετάζει ένα ελάχιστα μελετηθέν στη λογοθεραπεία θέμα, για τη σχέση μεταξύ του παιδικού τραυλισμού και της λειτουργίας του προφορικού εκφραστικού λόγου. Ο σκοπός της μελέτης καθορίζεται στη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων για διακριτές δυσκολίες στα σύνθετα επίπεδα του λόγου (μορφολογικό και συντακτικό) και προσβλέπει στην πειραματικό έλεγχο της κατάστασής τους σε παιδιά με διαταραχή στη ροή του λόγου. Στη μελέτη συμμετείχαν 70 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και 6-7 ετών, χωρισμένα στις ακόλουθες υποομάδες: 30 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (15 με τραυλισμό και 15 χωρίς τραυλισμό) και 40 παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (20 με τραυλισμό και 20 χωρίς τραυλισμό). Όλα τα παιδιά έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, χωρίς στοιχεία ύπαρξης διγλωσσίας. Η δομική οργάνωση των ομάδων επιτρέπει τον έλεγχο της επίδρασης των ανεξαρτήτων παραγόντων ηλικία και τραυλισμός επί των επιπέδων του προφορικού λόγου. Τα διαγνωστικά εργαλεία περιλαμβάνουν 9 δείγματα, από τα οποία 4 για την αξιολόγηση του λεξιλο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation thesis examines a poorly explored question in speech therapy of the relationship between child stuttering and the functioning of the oral spoken language. The aim of the study is based on literary data on discrete difficulties at complex levels of language (morphologically and syntactically) and pursues an experimental check of their condition in children with impaired speech fluency. The study included 70 children aged 4-6 years and 6-7 years old, divided into the following subgroups: 30 children aged 4-6 (15 with stuttering and 15 without stuttering) and 40 children aged 6-7 years (20 with stuttering and 20 without stuttering). All of them are native to Greek and have no bilingualism. The structure of the groups allows verification of the influence of the independent factors "age" and "stuttering" on the levels of the oral language. The diagnostic toolbox includes 9 samples, of which 4 for lexical assessment, 3 for morphological assessment and 2 for syntactic languag ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Дисертационният труд разглежда слабо проучен в логопедията въпрос за връзката между детското заекване и функционирането на устния експресивен език. Целта на изследването изхожда от литературни данни за дискретни трудности в сложните равнища на езика (морфологично и синтактично) и преследва експериментална проверка на състоянието им при деца с нарушена речева плавност. В изследването взеха участие 70 деца на възраст 4-6 години и 6-7 години, разпределени в следните подгрупи: 30 деца на възраст 4-6 години (15 със заекване и 15 без заекване) и 40 деца на възраст 6-7 години (20 със заекване и 20 без заекване). Всички те са с роден език гръцки и без данни за билингвизъм. Структурната организация на групите позволява проверка на влиянието на независимите фактори „възраст” и „заекване” върху равнищата на устния език. Диагностичният инструментариум включва 9 проби, от които 4 за оценка на лексикалното, 3 за оценка на морфологичното и 2 за оценка на синтактичното равнище на езика. Статистическат ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2024)
DOI
10.12681/eadd/55874
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55874
ND
55874
Εναλλακτικός τίτλος
State of the levels of language competence of stuttering children in preschool age
Състояние на равнищата на езикова компетентност при заекващи деца от предучилищна възраст
Συγγραφέας
Βενέτης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Σόφιας ''Αγ. Κλιμεντ Οχριντσκι". Σχολή Βασικής Και Προσχολικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Λογοθεραπείας Και Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Mihaylov-Angelov Bozhidar
Lukanova-Tsenova Tsvetanka
Stefanov-Petkov Plamen
Tsvetanova-Vasileva Neli
Stoilova-Levterova-Gadzhalova Dora
Ivanova-Simonska-Tsatsova Miglena
Dimitrov-Zhekov Zhivko
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Λογοθεραπεία; Γλωσσικές δεξιότητες; Τραυλισμός; Μορφολογικό επίπεδο; Συντακτικό επίπεδο; Γλωσσικό σύστημα; Προσχολική ηλικία
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Βουλγαρικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.