Ανάπτυξη και συμπεριφορά μικτών καταλυτών Ag-Rh/γ-Al2O3 για την αυτοδιάσπαση και την αναγωγή του N2O

Περίληψη

Σ κ οπός τη ς δια τρ ιβ ή ς α υτή ς ή τα ν η α νάπτυξη κ α τα λυτικ ώ ν συστη μάτων για τις α ντιδρ άσε ις α να γωγή ς του Ν 2Ο με CO κ α ι α πε υθε ία ς διάσπα ση ς του Ν 2Ο, που β α σίζοντα ι σε Ag, Rh κα ι Ag-Rh υποστη ρ ιγμένα σε γ-Al2O3. Αρ χικ ά με λε τή θη κ ε η ε πίδρ α ση του φορ τίου του Ag σε κ α τα λύτε ς υποστη ρ ιγμένους σε γ-α λούμινα . Από πε ιρ άμα τα ε νε ρ γότη τα ς , για τις α ντιδρ άσε ις α να γωγή ς του Ν 2Ο με CO στα πα ρ α πάνω κ α τα λυτικ ά συστή μα τα υπολογίστη κ ε το β έλτιστο φορ τίο Ag, που ε ίνα ι 5% κ .β . Σ τη συνέχε ια με λε τή θη κ ε η ε πίδρ α ση του υποστρ ώ μα τος . Χρ η σιμοποιή θη κ α ν υποστρ ώ μα τα ZrO2 κα ι TiO2. Π α ρ α σκ ε υάστη κ α ν κ α τα λυτικ ά συστή μα τα 5% κ .β . Ag σε όλα τα υποστρ ώ μα τα κα ι β ρ έθη κ ε ότι η χρ ή ση τη ς γ-Al2O3 οδη γεί σε δρ α στικ ότε ρ α κ α τα λυτικ ά συστή μα τα τόσο για τη ν α ντίδρ α ση α να γωγή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this work was the study of Ag-Rh mixed catalyst for the direct decomposition and reduction of N2O with CO. Preliminary activity tests show a synergistic effect on the yield of the reduction of N2O with CO and of the direct decomposition of N2O by the addition of small quantities of Rh in a Ag/Al2O3 catalyst. An analytical comparative kinetic study over Rh/Al2O3, Ag/Al2O3 and Ag-Rh/Al2O3 was preformed in order to explain this effect. The kinetics of N2O+CO reaction seems to follow a L-H mechanism with competitive adsorption of N2O and CO over rhodium catalyst, where a strong CO inhibition effect was obvious. On the two other catalyst (silver and mixed) a L-H mechanism with the reactants adsorbed in different active sites seems to be followed. For the direct decomposition of N2O in the absence of oxygen the kinetic’s reaction over the Ag catalyst seems to follow a L-H mechanism with N2O inhibition. A non- ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15081
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15081
ND
15081
Εναλλακτικός τίτλος
Development and study of mixed catalysts Ag-Rh/γ-Al2O3 for the direct decomposition and reduction of N2O
Συγγραφέας
Τζιτζιός, Βασίλειος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελίδης Θωμάς
Μάτης Κωνσταντίνος
Παγίτσας Μιχαήλ
Στουκλίδης Μιχαήλ
Μαύρος Παύλος
Ζαμπούλης Δημήτριος
Λεμονίδου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Άργυρος; Ρόδιο (Rh); Αναγωγή N2O; Διάσπαση N2O; Περιβαλλοντική κατάλυση; Κινητική καταλυτικών αντιδράσεων; Ετερογενής κατάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
211 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)