Κριτήρια προσδιορισμού επιπέδου και δυσκολίας τεστ παραγωγής γραπτού λόγου

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη κριτηρίων, βάση των οποίων μπορεί να γίνει μέτρηση και προσδιορισμός του γλωσσικού επιπέδου Β και του βαθμού δυσκολίας (αναγνωσιμότητας) ενός παραγόμενου κειμένου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, ψηφιοποιήθηκαν σε μορφή Word 316 κείμενα ιταλικής γλώσσας των εξετάσεων ΚΠΓ περιόδων Μαΐου 2015 και Νοεμβρίου 2016 των επιπέδων Β1 και Β2, παραγόμενα από Έλληνες χρήστες. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση του εργαλείου READ-IT και για την παραγοντική ανάλυση το λογισμικό SPSS.24. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάκριση μεταξύ των δυο επιπέδων γλωσσομάθειας βασίζεται σε στοιχεία γραμματικής και σύνταξης (ορθογραφία, χρήση δευτερευουσών προτάσεων, πολυσύλλαβες λέξεις κτλ.), αλλά και σε άλλους σημαντικούς παράγοντες όπως η συνοχή των λέξεων και προτάσεων, λεξική πυκνότητα, αξιολόγηση εξεταστών, δείκτης READ-IT Globale κ.α. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση των παραπάνω στοιχείων, τόσο ψηλότερο είναι το γλωσσικό επίπεδο αλλά και ο β ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research aims at highlighting criteria, based on which the language level B and the degree of difficulty (Readability) of a produced text can be measured and determined. For this purpose, 316 texts in Italian of the KPG exams for the periods of May 2015 and November 2016 of levels B1 and B2, produced by Greek users, were digitized in Word format. The READ-IT tool was used for data analysis and the SPSS.24 software for factor analysis. The results showed that the distinction between the two levels of language learning is based on grammar and syntax elements (spelling, use of subordinate clauses, polysyllabic words, etc.), but also on other important factors such as word and sentence coherence, lexical density, exam evaluation, READ-IT Global index etc. More specifically, it was found that the greater the use of the above elements, the higher the language level and the degree of difficulty of the text. Exploring and discovering these new factors will help create tests of writ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La presente ricerca si propone di evidenziare criteri, in base ai quali viene misurato e determinato il livello linguistico B e il grado di difficoltà (leggibilità) di un testo prodotto. A tal fine sono stati digitalizzati in formato Word 316 testi in italiano degli esami KPG per i periodi di maggio 2015 e novembre 2016 del livello linguistico B1 e B2, prodotti da utenti greci. Lo strumento READ-IT è stato utilizzato per l'analisi dei dati e il software SPSS. 24 per l'analisi fattoriale. I risultati hanno mostrato che la distinzione tra i due livelli di apprendimento delle lingue si basa su elementi grammaticali e di sintassi (ortografia, uso di proposizioni subordinate, parole polisillabiche, ecc.), ma anche su altri fattori importanti come la coerenza di parole e frasi, densità lessicale, valutazione esame, indice READ-IT Globale ecc. Nello specifico, si è riscontrato che maggiore è l'uso degli elementi sopra riportati, maggiore è il livello linguistico e il grado di difficoltà del t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48653
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48653
ND
48653
Εναλλακτικός τίτλος
Criteria to determinate the level and difficulty of written production
Criteri per determinare la misurazione del livello linguistico e di difficoltà di una produzione scritta
Συγγραφέας
Καπέτα, Χρυσοβαλάντου (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βεντούρης Αντώνιος
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα
Serragiotto Graziano
Λεονταρίδη Ελένη
Μελισσαροπούλου Δήμητρα
Μηλιώνη Γεωργία
Τσακνάκη Ολυμπία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνωσιμότητα; Επίπεδο γλωσσομάθειας; Φόρμουλες αναγνωσιμότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ιταλικά
Άλλα στοιχεία
489 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)