Μονομερής και αμφιμερής πλάνη ως προς τις ιδιότητες προσώπου ή πράγματος

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή με θέμα "Μονομερής και αμφιμερής πλάνη ως προς τις ιδιότητες προσώπου ή πράγματος" αποτελείται από το Εισαγωγικό Μέρος και από οχτώ (8) επιμέρους Κεφάλαια (Κεφάλαιο Πρώτο - Κεφάλαιο Όγδοο) με βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση.Αφετηρία εξέτασης του θέματος είναι η ιστορική του έρευνα με αναγωγή στα χωρία του δικαίου των Πανδεκτών, D.18.1.9, 18.1.11, 18.1.14 (Ulpianus). Από τη μελέτη των Πηγών εξάγονται σημαντικά πορίσματα για την προσέγγιση της πλάνης ως προς τις ιδιότητες στους κλασσικούς Ρωμαίους νομικούς. Σημείο αφετηρίας της θεωρίας της πλάνης, και ως προς την πλάνη με αντικείμενο ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος, για τα ηπειρωτικά δίκαια που βασίστηκαν στην βυζαντινορωμαϊκή παράδοση, όπως ισχύει και για τον ελληνικό Αστικό Κώδικα, είναι το ρωμαϊκό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται και το ζήτημα των παρεμβλημάτων και η προβληματική της παρεμβληματολογίας σε ό,τι αφορά τα σχετικά χωρία. Η ιστορική εξέταση φωτίζει την εξέλιξη της θεωρίας τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Doctoral Thesis entitled "Unilateral and bilateral error as to the properties of a person or thing" consists of the Introductory Part and eight (8) separate Chapters (Chapter One - Chapter Eight) with bibliographical and jurisprudential documentation.The starting point of the examination is the historical research of the matter with reference to the passages of the Law of the Pandecten, D.18.1.9, 18.1.11, 18.1.14 (Ulpianus). From the study of the Sources, significant findings are concluded on the approach of the error in the properties of classical Roman jurists. The point of departure of the theory of error, and as to the error with item properties of the person or thing, for the continental laws based on the Byzantine Roman tradition, as is the case for the Greek Civil Code, is the Roman law. In this context, the issue of inserts (Interpolationes) and the problem of insertion in relation to the relevant passages is raised. The historical examination illuminates the evolut ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45992
ND
45992
Εναλλακτικός τίτλος
Unilateral and bilateral error as to the properties of a person or thing
Συγγραφέας
Χατζησεβαστού, Ανθούλα Σεβαστός
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Δωρής Φίλιππος
Χριστακάκου - Φωτιάδη Καλλιόπη
Δακορώνια Ευγενία
Αυγουστιανάκης Μιχαήλ
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος Καραγιάννης
Οικονομίδου - Πούλου Ελισάβετ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Μονομερής και αμφιμερής πλάνη στις ιδιότητες προσώπου ή πράγματος ουσιώδης κατ' άρθρο 142 Α.Κ.; Πλάνη ως προς το θεμέλιο της δικαιοπραξίας (υποκειμενικό δικαιοπρακτικό θεμέλιο)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2τ. (xi,173; 166 σ.)