Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού ενώσεων που προκαλούν ορμονικές διαταραχές με υγροχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών

Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία αναπτύχθηκαν LC-MS και LC-MS/MS μέθοδοι προσδιορισμού ενδοκρινικών και εν δυνάμει ενδοκρινικών διαταρακτών, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σε τρόφιμα, νερό και περιβάλλον. Κατά το πρώτο πειραματικό μέρος αναπτύχθηκε μέθοδος προσδιορισμού της δισφαινόλης Α σε γάλα, τόνο, μανιτάρια και ανανά με LC-ESI-MS και εκχύλιση στέρεας φάσης με πολυμερές μοριακής αποτύπωσης (MISPE) και εκχύλιση με φούρνο μικροκυμάτων (MAE). Η προετοιμασία των δειγμάτων γάλατος είναι απλή και αποτελείται μόνο από αρχική αραίωση του δείγματος και εκχύλιση με MISPE. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου είναι 0, 2 ng g⁻¹. Στα δείγματα τόνου, μανιταριών και ανανά εφαρμόστηκε εκχύλιση ΜΑΕ και MISPE. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνικών επέτρεψε τη χρήση ενός εκλεκτικού εκχυλιστικού συστήματος MeOH/νερό (4/6), χωρίς την ανάγκη αλλαγής διαλύτη. Τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου ήταν 0,9 - 1,4 ng g⁻¹. Στο δεύτερο πειραματικό μέρος αναπτύχθηκε LC-ESI-MS μέθοδος για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό τεσσάρων φυσικών ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During the present PhD thesis analytical methods based on LC-MS and LC-MS/MS were developed for the determination of significant EDCs in food water and environmental samples. In the first experimental part an analytical method based on LC-ESI-MS molecularly imprinted solid phase extraction (MISPE) and microwave assisted extraction (MAE) was developed for the determination of BPA in milk, pineapple, tuna and mushrooms. The sample preparation for milk was simple and efficient comprising only dilution of milk and MISPE. The limit of detection was 0.2 ng g⁻¹. The sample preparation for pineapple, tuna and mushrooms comprised of MAE and MISPE. It was demonstrated that the combination of MAE with MISPE permits the use of a selective extraction solvent MeOH/water (4/6) simplifying the sample preparation steps. The method LODs were 0.9-1.4 ng g⁻¹. In the second part of this project a novel LC-ESI-MS method for the simultaneous determination of four of the most significant estrogenic compounds ...