Η επιστημονική συμβολή του Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως (Valentin Felixovich Voyno-Yasenetsky, 1877-1961) στις χειρουργικές επεμβάσεις του νευρικού συστήματος

Περίληψη

Ο Valentin Felixovich Voyno-Yasenetsky (VFVY) (γνωστός ως Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως) υπήρξε διάσημος Καθηγητής Ανατομίας και Χειρουργικής του περασμένου αιώνα. Ήταν ιδιαιτέρως επιδέξιος χειρουργός, έμπειρος σε ποικίλες χειρουργικές υποειδικότητες, εστιάζοντας κυρίως στην περιοχική αναισθησία και στη χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων. Ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της επιστημονικής προσφοράς του Αγίου Λουκά στις χειρουργικές επεμβάσεις του νευρικού συστήματος. Η προσφορά αυτή αφορά τρεις κυρίως τομείς, τη νευροανατομία, τη νευροχειρουργική και την περιοχική αναισθησία. Το έργο του χαρακτηρίζεται από λεπτομερείς περιγραφές ποικίλων ανατομικών δομών του εγκεφάλου και του κρανίου, καθώς και διεγχειρητικών ευρημάτων από τις νευροχειρουργικές του επεμβάσεις. Διαλεύκανε νευροχειρουργικούς όρους και περιέγραψε νευροχειρουργικές τεχνικές. Παρείχε επίσης συμβουλευτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια των νευροχεριουργικών επεμβάσεων. Επιπροσθέτως, υπή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Valentin Felixovich Voyno-Yasenetsky (VFVY) (also known as Saint Luke of Simferopol) was a famous Professor of Anatomy and Surgery of the previous century. As a particularly skilled surgeon, he was proficient in various surgical fields, with primary interest in regional anesthesia and surgery of pyogenic infections. The main aim of this thesis is to explore his scientific contributions to surgical operations of the nervous system. The latter distributes into three basic subcategories, namely Neuroanatomy, Neurosurgery, and regional anethesia. His scientific work is characterized by detailed descriptions of various anatomic structures of the brain and cranial cavity, as well as of intraoperative findings from his neurosurgical procedures. VFVY clarified neurosurgical terms and described neurosurgical techniques. He also provided critical advice regarding the safety of neurosurgical procedures. Furthermore, he pioneered in techniques for regional anesthesia of the sciatic, primarily, and ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (ВФВИ) (известный также как святой Лука Симферопольский) был знаменитым профессором анатомии и хирургии прошлого века. Как особо опытный хирург, он хорошо разбирался в различных областях хирургии, уделяя особое внимание регионарной анестезии и хирургии гноеродных инфекций. Основная цель данной диссертации — изучить его научный вклад в хирургические операции на нервной системе. Последний подразделяется на три основные подкатегории: нейроанатомия, нейрохирургия и регионарная анестезия. Его научная работа характеризуется подробным описанием различных анатомических структур головного мозга и полости черепа, а также интраоперационных результатов нейрохирургических вмешательств. ВФВИ разъяснил нейрохирургические термины и описал нейрохирургические методы. Он также дал важные советы относительно безопасности нейрохирургических процедур. Кроме того, он был пионером в методах регионарной анестезии седалищного, прежде всего, и тройничного нервов. Его исключите ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55795
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55795
ND
55795
Εναλλακτικός τίτλος
The scientific contribution of Saint Luke of Simferopol (Valentin Felixovich Voyno- Yasenetsky, 1877-1961) to surgical operations of the nervous system
Научный вклад святителя Луки Симферопольского (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877-1961) в хирургические операции на нервной системе
Συγγραφέας
Κολέτσας, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Νευροχειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Μαυρίδης Ιωάννης
Βαδικόλιας Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης Γεώργιος
Μπιρμπίλης Θεοδόσιος
Τσαλικίδης Χρήστος
Παππάς-Γώγος Γεώργιος
Οικονόμου Παναγούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Άγιος Λουκάς Κριμαίας; Βαλεντίν Φέλιξοβιτς Βόινο Γιασενέυτσι; Τοπική αναισθησία; Νευροχειρουργική (ΝΧ); Ανατομία ισχίου; Ισχιακό νεύρο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)