Οικονομίες σε σύγκριση: μοτίβα εμπορίου κι επικοινωνιών στο Βυζάντιο: 641 – 741, 1025 – 1095

Περίληψη

Η διδακτορική μου διατριβή με τίτλο “Comparative economies: patterns of trade and communication in Byzantium 641 – 741, 1025 – 1095” («Οικονομίες σε σύγκριση: μοτίβα εμπορίου κι επικοινωνιών στο Βυζάντιο 641 – 741, 1025 – 1095») έχει ως σκοπό της τη σύγκριση των τύπων του εμπορίου και των επικοινωνιών στις αντίστοιχες περιόδους και διερευνά την επιρροή και το ρόλο του βυζαντινού κράτους σε αυτό το πλαίσιο. Στόχος αυτής της μεθόδου είναι να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το υπόβαθρο, τη φύση και το είδος του εμπορίου και της εξέλιξής του καθώς επίσης και ο τύπος των επικοινωνιών σε περιόδους κρίσης καθώς και η σύνδεση μεταξύ τους. Και οι δύο περίοδοι που αναλύονται στην εργασία αυτή (641 – 741, 1025 – 1095) υπήρξαν εποχές σημαντικότατων εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων που επηρέασαν τη βυζαντινή αυτοκρατορία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρώτο κεφάλαιο της διατριβής περιγράφει το ιστορικό υπόβαθρο των δύο περιόδων. Πάνω σε αυτή τη βάση, στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η ιστορική γεωγρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

My dissertation “Comparative economies: patterns of trade and communication in Byzantium 641 – 741, 1025 – 1095” studies the patterns of trade and communication of the respective periods and analyses the role of the Byzantine state in relation to these elements. Its purpose is to answer questions concerning the background, nature and development of trade and communication during times of crisis and how these are entangled. Both periods analysed in my work (641 – 741 / 1025 – 1095) were of critical importance both domestically and internationally affecting considerably the Byzantine empire. The first chapter of the dissertation gives the historical background for both periods. Built on this basis, the second chapter sets the historical geography and the development of trade and communication of the two “core areas” of the Byzantine state. These “core areas” are (in order of appearance) firstly the Black Sea with four subregions namely the Crimean Peninsula, the region of the Caucasus, t ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Meine Dissertation „Comparative economies: patterns of trade and communication in Byzantium 641– 741 / 1025 – 1095“ („Wirtschaften im Vergleich: Muster von Handel und Kommunikation in Byzanz 641 – 741 / 1025 – 1095“) vergleicht die Modelle von Handel und Kommunikation der jeweiligen Zeiträume, und untersucht den Einfluss und die Rolle des byzantinischen Staates in diesem Zusammenhang. Das Ziel dieses Vorhabens ist, auf Fragen bezüglich des Hintergrundes, der Art und Weise des Handels und seiner Entwicklung, aber auch der Form von Kommunikation in Krisenzeiten und wie diese miteinander verbunden sind, zu antworten. Beide Perioden, die ich in meiner Arbeit analysiere (641 – 741 / 1025 – 1095), waren von kritischen inneren und äußeren Entwicklungen charakterisiert, die das Byzantinische Reich bedeutend beeinflussten. Das erste Kapitel der Dissertation beschreibt den historischen Hintergrund beider Perioden. Aufbauend auf dieser Grundlage, stellt das zweite Kapitel die historische Geograph ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55283
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55283
ND
55283
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative economies: patterns of trade and communication in Byzantium: 641 - 741, 1025 - 1095
Wirtschaften im vergleich: muster von handel und kommunikation in Byzanz: 641 – 741, 1025 – 1095
Συγγραφέας
Χασάπογλου, Στέφανος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Universitat Wien
Εξεταστική επιτροπή
Rapp Claudia
Külzer Andreas
Wassiliou-Seibt Alexandra-Kyriaki
Stavrakos Christos
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινό κράτος (330-1453); Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος (330-1453); Εμπόριο; Επικοινωνία; Έβδομος αιώνας; Όγδοος αιώνας; Εύξεινος Πόντος; Αιγαίο πέλαγος; Βαλκανική Χερσόνησος; Μικρά Ασία; Χρήμα; Φορολογική νομοθεσία; Εμπορική νομοθεσία; Ιστορική γεωγραφία
Χώρα
Αυστρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)