Στοματοσκοπία: συμβολή εις την διά τού χειρουργικού μικροσκοπίου (στοματοσκοπίου) εξέτασιν καί διάγνωσιν παθολογικών αλλοιώσεων των επιπολής μαλθακών ιστών τής στοματικής κοιλότητος

Περίληψη

Μέχρι τής εύρέσεως, παρά τής ιατρικής επιστήμης διά τής ένδελεχοϋς καί άοκνου έρεύνης, τρόπου θεραπείας του καρκίνου, πάσα προσπάθεια θά πρέπη νά κατευθύνηταί προς την ταχυτέραν δυνατήν διάγνωσιν τής νόσου. Είναι γνωστόν εις πάντα κλινικόν άσχολούμενον περί τον καρκίνον καί γνωρίζοντα τάς φάσεις καί την συμπεριφοράν αύτοΰ, δτι έπί του παρόντος ή επιτυχής άντιμετώπισις τής νόσου έξαρτάται έκ τής αμέσου διαγνώσεως καί εγκαίρου καταπολεμήσεως τής νόσου, καί ούχί έκ τής θεραπείας αυτής μετά τήν δι’ όλων των χαρακτηριστικών αυτής ιδιοτήτων καί συμπτωμάτων έκδήλωσιν αυτής. Ούτως εις τήν προσπάθειαν ταύτην τής έγκαιρου διαγνώσεως, χρησιμοποιούνται παλαιαί καί νέαι κλίνικαί μέθοδοι έντοπίσεως καί άναίγνωρίσεως των προκαρκινικών καί των καρκινικών άλλοιώσεων. Μεταξύ των μεθόδων τούτων περιλαμβάνονται αί ένδοσκοπικαί μέθοδοι διαγνώσεως, ως ή οίσοφαγοσκόπησις, ή λαρυγγοσκόπησις, ή βρογχοσκόπησις, κ.τ.λ., ώς έπίσης ή έξέτασις μεμονωμένων κυττάρων λαμβανομένων δι’ εκπλύσεων κοιλοτήτων του σώματος ή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

1. 452 patients of both sexes and different age groups were examined with the aid of the operation microscope, called here stomatoscope, in an attempt to demonstrate the value of this device in theearly diagnosis of benign and preclinical malignant lesions of the oral cavity. The technique is based on the same principles of colposcopy used in the localization and diagnosis of similar lesions of the cervix uteri. 2. The acetic acid 2 per cent, Schiller’s iodine and the toluidine blue 1 per cent tests, were used simultaneously with stomatoscopy either for the uncovery or the delineation of malignant lesions while in the preclinical stage. 3. The Schiller’s iodine test although extremely useful in the localization and delineation of benign or malignant lesions, proved to be of limited value due to the absence of glycogen from certain areas as the hard palate, gingiva and the lips with epidermization. 4. The toluidine blue test was also proven of great value in diagnosis with the presuppos ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

1. 452 patients des deux sexes et de tous âges ont été examinés : on a eu recours au microscope, appelé dans ce cas stomatoscope, dans l’intention de démontrer l’importance de cet instrument dans le diagnostic précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses de la cavité buccale. Cette technique repose sur les mêmes principes que la colposcopie utilisée dans la localisation et le diagnostic de lésions similaires des membranes cervicales. 2. Les tests à l’acide acétique à 2%, à l’iode de Schiller et à la toluidine bleue ont été pratiqués en même temps que la stomatoscopie soit pour le dépistage, soit pour la description des lésions malignes au cours de la période préclinique. 3. Le test à l’iode de Schiller, bien que très utile dans la localisation et la description des lésions bénignes ou malignes, s’est révélé d’une importance limitée imputable à l’absence de glycogène de certaines surfaces du palais dur, des gencives et des lèvres avec épidermisation. 4. Le test à la toluidine bleu ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/5527
ND
5527
Εναλλακτικός τίτλος
Stomatoscopy: application of the operation microscope (stomatoscope) to the examination and early diagnosis of surface lesions of the oral cavity
Stomatoscopie: application du microscope chirurgical (stomatoscope) à l’exàmen et au diagnostic précoce des lésions superficielles de la cavité buccale
Συγγραφέας
Σπέγγος, Μιχαήλ Ν.
Ημερομηνία
1966
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Λουρίδης Ορέστης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Στοματοσκόπιο; Χειρουργικό μικροσκόπιο; Κολποσκοπία; Επιθήλιο στόματος; Λευκοπλασία; Καρκίνος στοματικής κοιλότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
87 σ., εικ., σχημ., γραφ.