Η οργάνωση και η διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Αγγλία, από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του '70: συγκριτική, θεσμική και ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση

Περίληψη

Η εξέταση των εκπαιδευτικών φαινομένων, είτε αυτά αφορούν σε διοικητικά – οργανωτικά είτε σε γλωσσικά θέματα, δεν πρέπει να απομονώνεται από το ευρύτερο ιστορικό τους πλαίσιο το οποίο συνίσταται σε παραμέτρους οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές που λειτουργούν ερμηνευτικά ως προς αυτά. Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η εξέταση και η ερμηνεία της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ του υφιστάμενου κάθε φορά πολιτικού, ιδεολογικού, οικονομικού και κοινωνικού συγκείμενου και των δομών οργάνωσης και διοίκησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Αγγλία, από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μem p-0 "> Γλώσσα