Η οργάνωση της αφήγησης στους Βυζαντινούς Ιστορικούς της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 μ.Χ.

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν οι αφηγήσεις των Βυζαντινών ιστορικών της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως του 1453 μ.Χ. και συγκεκριμένα η Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία του Δούκα, το Χρονικὸν του Σφραντζή, η αφήγηση των Ἱστοριῶν του Κριτοβούλου και τέλος οι Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν του Χαλκοκονδύλη. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η εφαρμογή του μοντέλου αφηγηματολογικής ανάλυσης του Γάλλου αφηγηματολόγου Gérard Genette στις ιστορικές αφηγήσεις των Βυζαντινών ιστορικών της αλώσεως, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σύγχρονη αφηγηματολογική θεωρία μπορεί να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε από διαφορετικό πρίσμα τις βυζαντινές ιστοριογραφικές πηγές, να τις κατανοήσουμε καλύτερα και να τις επαναξιολογήσουμε ως προς τη λογοτεχνικότητά τους. Απαραίτητο είναι επίσης να σημειωθεί ότι λήφθηκαν συγχρόνως υπόψιν και άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με τη θεωρία της αφήγησης (Greimas, Stanzel). Πέραν αυτού, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The narrations of the Byzantine-Turkish History of Doukas, the Chronicle of Sphrantzes, the Histories of Critobulus and the Proofs of Histories of Chalkokondyles, are examined in the framework of the present dissertation. The aim of this dissertation is the implementation of the narratological analysis’ model of the French narratologist Gérard Genette, in the narrations of the Byzantine historians, in order to ascertain if the modern narrative theory can help us to approach from a different prism the Byzantine historiographical sources, to understand them better and to reevaluate them in terms of their literary character. Furthermore, it should be mentioned that other theoretical approaches regarding the narrative theory were taken into account (Greimas, Stanzel etc.). It is also the first time that a complete narratological approach in Byzantine historiographical sources of the late Byzantine period is accomplished. Concerning the structure of the present dissertation, it consists o ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45733
ND
45733
Εναλλακτικός τίτλος
The organization of narration in the Byzantine historians of the Fall of Constantinople in 1453 A.D.
Συγγραφέας
Τζίφα, Ιωάννα Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Παΐδας Κωνσταντίνος
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Καλαμάκης Διονύσιος
Κόλιας Ταξιάρχης
Αγγελάτος Δημήτριος
Αγγέλου Αθανάσιος
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αφηγηματολογία; Βυζάντιο, Ύστερη Περίοδος; Βυζαντινή ιστοριογραφία; Άλωση Κωνσταντινουπόλεως
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
454 σ.2, πιν.