Μελέτη επιμόλυνσης ιχθύων προερχόμενων από ιχθυοκαλλιέργειες και ανοιχτή θάλασσα σε βαρέα μέταλλα και οργανοχλωριωμένους περιβαλλοντικούς μολυντές: εκτίμηση επιβάρυνσης της διατροφικής αλυσίδας και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διασαφηνιστούν παράμετροι της συσσώρευσης και της τοξικότητας ρύπων σε ψάρια καθώς και να καταγραφεί η επιβάρυνση τους σε μολυσματικούς παράγοντες και συγκεκριμένα: κάδμιο (Cd), μόλυβδο (Pb), υδράργυρο (Hg) και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) σε συχνά καταναλισκόμενα είδη, προερχόμενα από ιχθυοκαλλιέργειες και αλιεύματα στην Ελλάδα. Τελικά, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία μέσω της κατανάλωσης ψαριών αξιολογήθηκε για τον ελληνικό πληθυσμό.Για τη διερεύνηση της συσσώρευσης και της τοξικότητας των μετάλλων στους ιστούς των ψαριών, σχεδιάστηκε μία in vivo μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση των αποκρίσεων του zebrafish σε ένα εύρος επιπέδων έκθεσης κυμαινόμενων από περιβαλλοντικά σε τοξικά. Εξετάστηκε η υπόθεση ότι υπάρχει μια γραμμική απόκριση επιβίωσης στα επίπεδα έκθεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ιστοπαθολογική ανάλυση προκειμένου να συσχετιστούν οι επιδράσεις του καδμίου με τη θνησιμότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the thesis was to elucidate aspects of contaminant accumulation and toxicity in the fish as well as to monitor the contaminant load namely: Cd, Pb, Hg and PCBs in commonly consumed fish species from two modes of production, aquaculture and fisheries in Greece. Ultimately, the risk for human health through fish consumption was assessed for the Greek population.For the investigation of metal accumulation and toxicity issues in the fish organism an in vivo study, was planned with aim to investigate zebrafish responses to a range of Cd exposure levels, spanning from environmental to toxic. The hypothesis that there is a linear survival response to exposure levels was examined while further histopathological analysis was conducted, in an attempt to correlate Cd effects with mortality. The results of the study showed that zebrafish accumulated Cd in their tissues in a dose dependant, but not time dependant manner. However, zebrafish manifested deviations from the anticipated ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45431
ND
45431
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the contamination of aquaculture and wild fish with heavy metals and organochlorine environmental contaminants: risk assessment and health implications for humans
Συγγραφέας
Ρενιέρη, Ελισάβετ - Μαρία Αντώνιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσατσάκης Αριστείδης
Κεντούρη Μαρουδιώ
Divanach Pascal
Τζαρδή Μαρία
Τσακάλωφ Ανδρέας
Τσιλιγιάννη Ιωάννα
Ψαρουλάκη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Έκθεση; Ψάρια; Ιχθυοκαλλιέργειες; Βαρέα μέταλλα; Κάδμιο; Μόλυβδος; Υδράργυρος; Πολυχλωριωμένα διφαινύλια; Εκτίμηση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
117 σ., εικ., πιν., γραφ.