Μέτρηση του αιμοπεταλιακού ενδοθηλιακού παράγοντα (PD6F) ανδρών στο καρκίνο του προστάτη

Περίληψη

Το αδενοκαρκίνωμα του προςτάτθ είναι ο πιο ςυχνόσ καρκίνοσ ςτουσ άνδρεσ(περίπου 11,7% καινοφργιεσ περιπτϊςεισ καρκίνου του προςτάτθ διαγιγνϊςκονταιετθςίωσ παγκοςμίωσ) και αποτελεί τθ δεφτερθ πιο ςυχνι αιτία κανάτου απο καρκίνο.Υπολογίηεται πωσ περίπου 40% των ανδρϊν πάνω απο τθν θλικία των 50 ετϊνζχουν εςτίεσ καρκίνου ςτον προςτάτθ χωρίσ ςυμπτωματικι ι μεταςτατικι νόςο.Ζχει παρατθρθκεί μεγάλθ αφξθςθ ςτα ποςοςτά επίπτωςθσ του Pca ςε πολλζσχϊρεσ παγκοςμίωσ που ζχει ςυνδυαςτεί με μικρι ελάττωςθ ςτα ποςοςτά κνθςιμότθτασ.Το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτισ τθσ αφξθςθσ μπορεί να αποδοκεί ςτθν εκτεταμζνθ χριςθ του PSA ςτισ δυτικζσ χϊρεσ, το οποίο μπορεί να εντοπίςει τόςο τουσ διθκθτικοφσ καρκίνουσ, όςο και τουσ λανκάνοντεσ μθ κανατθφόρουσ που χωρίσ τθνχριςθ του PSA κα ζμεναν αςυμπτωματικοί και αδιάγνωςτοι κατά τθν διάρκεια τθσηωισ του αςκενοφσ.Ραρόλα αυτά το PSA αν και ο καλφτεροσ βιοδείκτθσ που υπάρχει για τον Pca,αποτελεί ζναν δείκτθ ειδικό για τον προςτάτθ αλλά όχι για κάποια νόςο του,δθμιουργϊντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Prostate adenocarcinoma is the most common cancer in men (approximately 11.7% of new cases of prostate cancer are diagnosed annually worldwide) and is the second most common cause of cancer death. It is estimated that about 40% of men over the age of 50 have prostate cancer prostates without symptomatic or metastatic disease. A large increase in incidence rates of PCA has been observed in many countries worldwide, combined with a small decrease in mortality rates. Most of this increase can be attributed to the widespread use of PSA in Western countries, which can detect both invasive cancers and non-lethal latent patients who, without the use of PSA, would remain asymptomatic and undiagnosed over the course of their lives of the patient. However, PSA, although the best biomarker available for PCA, is a marker specific to the prostate but not for a disease, often creating diagnostic dilemmas. The search for new biomarkers for prostate cancer is imperative. Based on a previous proteomic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45189
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45189
ND
45189
Εναλλακτικός τίτλος
Detecting novel urine biomarkers for the early diagnosis of prostate cancer: platelet derived growth factor - BB as a possible new target
Συγγραφέας
Σκαρμούτσος, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασίου Ιωάννης
Αλαμανής Χρήστος
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνα
Λιακάκος Θεόδωρος
Φελέκουρας Ευάγγελος
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος
Αδαμάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
189 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)