Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περίληψη

Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας που λαμβάνει χώρα εντός ενός πολυεθνικού ομίλου έχει απασχολήσει έντονα τη θεωρία και τη νομολογία των κρατών μελών της ΕΕ. Πλούσια νομολογία έχει παραχθεί τόσο από τα εθνικά δικαστήρια όσο και από το Δικαστήριο της ΕΕ σε μια προσπάθεια ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού 1346/2000 και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί αμείωτη με την αναθεωρημένη εκδοχή αυτού, τον Κανονισμό 848/2015. Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των ομίλων μπορεί να μελετηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας μέσα από την τεχνική της δικονομικής συγκέντρωσης των διαδικασιών υπό την ίδια δικαιοδοσία και το δεύτερο επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.Η δικονομική συγκέντρωση δεν επιτρέπεται υπό το ισχύον πλαίσιο παρά μόνο εφόσον το κέντρο κύριων συμφερόντων όλων των μελών εντοπίζεται στο ίδιο κράτος μέλος μέσω μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης εφαρμογής του κριτηρίου του κέντρου κύριων συμφερόντων. Ωστόσο, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scholars and Member States’ case law showed a particular interest in the subject of tackling insolvency within a multinational group of companies. National courts and the Court of Justice of the European Union produced a rich case-law attempting to offer a comprehensive interpretation of the provisions of Regulation 1346/2000 and it is expected to continue with the same unabated effort for its recast too, Regulation 848/2015. Tackling group insolvency can be studied in two levels. The first concerns tackling insolvency through the technique of procedural concentration of all proceedings under the same jurisdiction, and the second focuses on the application of cooperation techniques between the parties involved.Procedural concentration is not allowed under the current regime unless the centre of main interests for all the members of the group is located in the same member state by applying in an autonomous and independent way the “centre of main interests” criterion. However, we conside ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45028
ND
45028
Εναλλακτικός τίτλος
Resolving cross - border insolvency of groups of companies in the European Union
Συγγραφέας
Παΐζης, Αθανάσιος Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου. Υποτομέας Εμπορικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Αθανασίου Τριανταφυλλιἀ
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
Κινιννή Ευθυμία
Τζουγανάτος Δημήτριος
Μικρουλέα Αλεξάνδρα
Μαστρομανώλης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Διασυνοριακή πτώχευση; ΄Ομιλοι έταιριών; Ευρωπαϊκό δίκαιο; Κανονισμός 848/2015; Πρωτόκολλα αφερεγγυότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
565