Δια ζώσης και εξ αποστάσεως θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε δίγλωσσους μαθητικούς πληθυσμούς: εφαρμογή μεικτής μεθοδολογίας για τον αναγνωστικό εγγραμματισμό και τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολίων

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας σειράς ολοκληρωμένων θεατροπαιδαγωγικών μεθοδολογιών για τη γλωσσική εκπαίδευση αναδυόμενα δίγλωσσων μαθητικών πληθυσμών, ηλικίας 10-12 ετών σε καιρούς κοινωνικο-υγειονομικών περιορισμών. Ειδικότερα η έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει την επίδραση επειγουσών εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδακτικών παρεμβάσεων γλωσσικής εμβύθισης, που βασίζονται στο εφαρμοσμένο θέατρο και το δράμα, για τη διδασκαλία της ανάγνωσης στη νέα ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Μέσα από μια μεικτής μεθοδολογίας πανελλήνια έρευνα σε 388 αναδυόμενα δίγλωσσους μαθητές/τριες και 204 εκπαιδευτικούς τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου, εξετάστηκε ολιστικά ο αντίκτυπος θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων, με κύριο αυτόν του θεάτρου αναγνωστών, στη βελτίωση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της αναγνωστικής ευχέρειας, της αναγνωστικής κατανόησης, στη μείωση των αναγνωστικών λαθών, στην τροποποίηση της αναγνωστικής ικανότητας κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the Doctoral thesis is to evaluate the effectiveness of a series of integrated drama-based methodologies for the language education of emergent bilingual 10–12-year-old student populations, in times of socio-health constraints. Particularly, the research aims on examining the impact of emergency remote and face-to-face language submersion teaching interventions based on educational drama for teaching reading in Modern Greek as a second language. Using a mixed-methodology, a nationwide survey of 388 emergent bilingual students and 204 fourth, fifth and sixth grade elementary school teachers, was conducted, and the impact of drama-based methods, with the main one being reader's theatre, was holistically examined, on improving reading decoding, reading fluency, reading comprehension, reducing reading errors, and modifying the learner reader's reading skills and strategies. The contribution of these methodologies to reading anxiety, psychosocial adjustment of the bilingual learn ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ziel der Dissertation ist es, die Wirksamkeit einer Reihe integrierter, auf Drama basierender Methoden für die Sprachbildung von aufstrebenden zweisprachigen Schülerpopulationen im Alter von 10-12 Jahren zu bewerten, insbesondere in Zeiten sozialer und gesundheitlicher Einschränkungen. Die Forschung zielt darauf ab, den Einfluss von Notfall-Fern- und Face-to-Face-Sprachunterrichts-Interventionen auf Basis von Bildungsdrama zur Vermittlung des Lesens in modernem Griechisch als Zweitsprache zu untersuchen. Mit Hilfe einer Mixed-Methodologie wurde eine landesweite Umfrage unter 388 aufstrebenden zweisprachigen Schülern und 204 Lehrern der vierten, fünften und sechsten Grundschulklasse durchgeführt, und die Wirkung von auf Drama basierenden Methoden, insbesondere Reader's Theatre, wurde umfassend untersucht, um das Lesedekodieren, die Leseflüssigkeit, das Leseverständnis zu verbessern, Lesefehler zu reduzieren und die Lesefähigkeiten und -strategien der Lernenden zu modifizieren. Der Beitr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/53805
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53805
ND
53805
Εναλλακτικός τίτλος
In-person and online drama-based interventions for emergent bilingual student populations: application of a mixed methods research for reading literacy and the management of learning difficulties
Persönlicher unterricht und dramapädagogische fernunterrichts-interventionen für aufstrebende zweisprachige schüler: anwendung einer gemischten methodik zur förderung der lesekompetenz und zur bewältigung von lernschwierigkeiten
Συγγραφέας
Μαστροθανάσης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κλαδάκη Μαρία
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Καζούλλη Βασιλεία
Τσιμπιδάκη Ασημίνα
Βάσιου Αικατερίνη
Καλδή Σταυρούλα
Πεφάνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Τέχνες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ανάγνωση; Αναγνωστική ικανότητα; Αναγνωστικές δεξιότητες; Διγλωσσία; Διδακτική; Διδακτική αυτοαποτελεσματικότητα; Δράμα; Εκπαιδευτικό δράμα; Δραματοποιημένη αφήγηση; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία; Θεατροπαιδαγωγική; Θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις; Εκπαιδευτική παρέμβαση; Θέατρο στην εκπαίδευση; Θέατρο των αναγνωστών; Θέατρο αναγνωστών; Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; Μαθησιακές δυσκολίες; Ψυχοκοινωνική προσαρμογή; Θέατρο και δράμα στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.