Υδροδυναμική και υδροχημική διερεύνηση του διασυνοριακού υδροφόρου ορίζοντα στην λεκάνη απορροής Πρέσπας-Οχρίδας

Περίληψη

Οι διασυνοριακοί υδροφορείς των λιμνών της Οχρίδας και της Πρέσπας μοιράζονται την Αλβανία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτές οι λίμνες είναι από τις παλαιότερες λίμνες του κόσμου, με τεκτονική προέλευση, που ανήκουν στην εποχή του Πλειόκαινου ή στο ανώτερο Μειόκαινου. Αυτές οι δύο λίμνες έχουν απασχολήσει ερευνητικά τους ειδικούς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η υδροδυναμική και υδροχημική έρευνα της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποσκοπεί στην κατανόηση των παραγόντων που προκάλεσαν μείωση της στάθμης του νερού της λίμνης Πρέσπας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων. Η υδραυλική σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο λιμνών είχε διαπιστωθεί από παλαιότερες έρευνες. Οι αλλαγές της κίνησης του νερού που σημειώθηκαν σε αυτήν τη λεκάνη απορροής, οδήγησαν στην ανάγκη λεπτομερών υδρογεωλογικών ερευνών. Προκειμένου να εξαχθεί ένα επιστημονικό συμπέρασμα σχετικά με την υδροδυναμική και την υδροχημεία του νερού σε αυτόν τον διασυνοριακό υδροφορέα, απαιτείται συνέργεια μεταξύ διαφορετικώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ohrid and Prespa lakes transboundary aquifer is shared by Albania, Greece and North Macedonia. These lakes are among the oldest lakes in the world, with tectonic origin, belonging to the Pliocene epoch or upper Miocene. These two lakes have interested specialists for a long time. Hydrodynamic and hydrochemical investigation leads to the scope of these surveys, directed towards understanding factors that can cause the Prespa Lake’s water table decreasing to the lowest levels known in recent years. The hydraulic connection has always existed between these two lakes. Water movement changes that occurred in this watershed, led to the necessity of detailed hydrogeological studies, along with other science. In order to draw a scientific conclusion about hydrodynamic and hydrochemistry of the water in this transboundary aquifer, an interaction among different sciences like: hydrogeology, geology, geophysics and hydrochemistry was required. Ohrid and Prespa lakes regions construct the transbo ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Akuiferi ndërkufitar i liqeneve të Ohrit dhe Prespës ndahet ndermjet Shqipërise, Greqise dhe Maqedonise se Veriut. Këto liqene janë ndër liqenet më të vjetër në botë, me origjinë tektonike, që i përkasin epokës së Pliocenit ose Miocenit të Sipërm. Këto dy liqene kanë jane studiuar nga specialistë të fushave te ndryshme shkencore për një kohë të gjatë. Studimi hidrodinamik dhe hidrokimik çon drejt kuptimit të faktorëve që mund të shkaktojnë uljen e nivelit të ujit të Liqenit të Prespës në nivelet më të ulëta të njohura në vitet e fundit. Lidhja hidraulike ka ekzistuar gjithmonë midis këtyre dy liqeneve. Ndryshimet e lëvizjes së ujit që ndodhën në këtë pellg ujëmbledhës, çuan në domosdoshmërinë e studimeve të hollësishme hidrogjeologjike, së bashku me shkenca te tjera. Për të nxjerrë një përfundim shkencor rreth hidrodinamikës dhe hidrokimisë së ujit në këtë akuifer ndërkufitar, u realizua një bashkëveprim midis shkencave të ndryshme si: hidrogeologjia, gjeologjia, gjeofizika dhe hidroki ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49667
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49667
ND
49667
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrodynamic and hydrochemical investigation of the transboundary aquifer system in Prespa-Ohrid watershed
Studimi hidrodinamik dhe hidrokimik i sistemit ndërkufitar të ujëmbajtësit në pellgun ujëmbledhës Prespa-Ohër
Συγγραφέας
Κίρι, Εμανουέλα (Πατρώνυμο: Μίλ)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Hamza Reci
Κολοκυθά Ελπίδα
Τσόκας Γρηγόριος
Αλμπανάκης Κωνσταντίνος
Χατζηπέτρος Αλέξανδρος
Ζαγγανά Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Γεωτεχνική μηχανική και Γεωλογική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογεωλογία; Διασυνοριακός υδροφορέας; Λίμνη Πρεσπών; Λίμνη Οχρίδας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)