Μελέτη της δομής καλιούχων αστρίων από πυριγενή πετρώματα της Βορείου Ελλάδος με φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμούς Fourier (FTIR) και με περιθλασιμετρία κόνεως ακτίνων-Χ (XRD)

Περίληψη

Οι K-ούχοι άστριοι είναι μέλη της ομάδας των αστρίων. Η δομή τους αποτελείται από ένα τρισδιάστατο ικρίωμα τετραέδρων Si και Al. Οι 3 από τις 4 τετραεδρικές θέσεις της μοναδιαίας κυψελίδας τους καταλαμβάνονται από Si, ενώ η τέταρτη από Al. Η υψηλής θερμοκρασίας μορφή KAlSi3O8, το σανίδινο (Sa), κρυσταλλώνεται στο μονοκλινές σύστημα (C2/m), ο χαμηλής θερμοκρασίας μικροκλινής (Mi) στο τρικλινές (C ), με ενδιάμεσο μέλος, το ορθόκλαστο (Or). Οι περιοχές δειγματοληψίας καλύπτουν όλο το φάσμα της δομικής τους κατάστασης κι εντοπίζονται στις εμφανίσεις πυριγενών πετρωμάτων της Β. Ελλάδας. Ο διαχωρισμός των Κ-ούχων αστρίων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν αμιγείς Κ-ούχες φάσεις. Η μελέτη τους με XRPD έδειξε ότι τα 95 εξεταζόμενα δείγματα διακρίνονται σε 29 Sa, 24 Or και 42 Mi. Επίσης, υπολογίστηκε ο βαθμός τρικλινικότητάς τους (Δ), οι κυψελιδικές τους παράμετροι κι η πιθανότητα κατάληψης των Τ θέσεων από το κατιόν του Al. Διαφορετικές τιμές κυψελιδικών παραμέτρων προέκυψαν μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

K-feldspars are members of a greater mineral group, feldspars. Their structure consists of a three dimensional array of Si and Al tetrahedra. Three of the four tetrahedral sites of their formula unit are occupied by Si and the fourth by Al. High temperature form of KAlSi3O8, sanidine (Sa), crystallizes in monoclinic (C2/m), the low temperature microcline (Mi) in triclinic (C ) and there is an intermediate form, orthoclase (Or). The studied areas were chosen in order to be studied the entire range of their structural state and are localized in the igneous rocks of N. Greece. The K-feldspar extraction of the rest minerals of the various rock types where made in such a way to be as pure K-feldspar phase as possible. From XRPD data the 95 studied samples are divided in 29 Sa, 24 Or and 42 Mi. The degree of triclinicity (Δ) was calculated from data of their XRPD patterns, as well as their cell parameters and the possibility of Al to occupy the T sites. The use of different number or initial ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34811
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34811
ND
34811
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the structural state of K-feldspars of igneous rocks from Northern Greece with Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and X-Ray Powder Diffraction (XRD) techniques
Συγγραφέας
Θεοδόσογλου, Ελένη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κορωναίος Αντώνιος
Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
Σολδάτος Τριαντάφυλλος
Σκλαβούνος Σπυρίδων
Παυλίδου Ελένη
Κατερινόπουλος Αθανάσιος
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Κ-ούχοι άστριοι; Δομική κατάσταση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
273 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)