Ανάπτυξη μεσοδομών μικτών οξειδίων μετάλλων μέσω αυτοοργανούμενων συστημάτων ως καταλύτες για την οξειδωτική αφυδρογόνωση αλκανίων προς παραγωγή ελαφρών αλκενίων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η σύνθεση νέων καταλυτών υποστηριγμένων ή μη μικτών οξειδίων μεγάλων ειδικών επιφανειών και τη χρήση τους ως καταλύτες στην οξειδωτική αφυδρογόνωση προπανίου (ΟΑΠ). Έτσι, πραγματοποιήθηκε η Παρασκευή υποστηριγμένων καταλυτών Ni, V και Μο στα μεσοπορώδη πυριτικά υποστρώματα ((Al-)(Τi-)MCM-41, (Ti-)HMS, SBA-15, MCF, MSU-s) τα οποία συντέθηκαν με μέθοδο sol-gel μέσω αυτό-οργανούμενων συστημάτων ενώ για σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν ως υποστρώματα ο εμπορικός μικροπορώδης ζεόλιθος σιλικαλίτης και η εμπορική μη-πορώδης σίλικα. Επιπλέον παρασκευάστηκαν πρωτότυπα μικτά οξείδια με διάφορους συνδυασμούς μετάλλων (Ni-Al, Ni-Ti, Ni-Mg-Al, Ni-Zn-Al, Ni-Ai-Nb, Ni-Al-Mo) προερχόμενα από αντίστοιχες πρωτότυπες δομές διπλών φυλλόμορφων υδροξειδίων (LDH). Ακολούθησε χαρακτηρισμός όλων των παραπάνω υλικών όσο αφορά στη χημική σύστασή τους (Φασματοσκοπία Ατομικής Εκπομπής-ICP-AES), τη δομή τους (Περίθλαση ακτίνων-Χ, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης-ΤΕΜ), τα πορώδη χαρακτηρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this thesis was the synthesis of new catalysts supported or non-supported mixed metal oxides in propane oxidative dehydrogenation (ODP) Production of Ni, V and Mo catalysts supported on mesoporous silicas (Al-)(Ti-)MCM-41, (Ti-)HMS, SBA-15, MCF) was occurred while a comparison with vanadia catalysts supported on microporous zeolite silicalite and non-porous silica is also reported. Another category of catalysts studied were mixed oxides (Ni-Al, Ni-Ti, Ni-Mg-Al, Ni-Zn-Al, Ni-Al-Nb, Ni-Al-Mo) derived from hydrotalcite-like materials with layered double hydroxide structure (LDH). All the above were characterized for their chemical composition (ICP-AES), their structure (X-Ray Diffraction-XRD, Transition Electron Microscopy-TEM), their porosity characteristics (adsorption/desorption of N₂-BET), their morphology (Scanning Electron Microscopy-SEM), their surface structure (In-situ Raman Spectroscopy), their acid and redox properties (TPD-NH₃ and TPR-H₂) and evaluated in the react ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27793
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27793
ND
27793
Εναλλακτικός τίτλος
Development of mesoporous mixed metal oxides via self-organised systems as catalysts in oxidative dehydrogenation of alkanes to light alkenes
Συγγραφέας
Καρακούλια, Σταματία (Πατρώνυμο: Αστέριος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών. Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λεμονίδου Αγγελική
Πομώνης Φίλιππος
Κυριάκου Γεώργιος
Στουκίδης Μιχαήλ
Ναλμπαντιάν Λώρη
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Μπογοσιάν Σογομων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προπένιο; Οξειδωτική αφυδρογόνωση προπανίου; Μεσοπορώδη πυριτικά υλικά; Καταλύτες V2O5; Καταλύτες NiO; Μικτά οξείδια; Φυλλόμορφα διπλά υδροξείδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 272 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)