Βιομηχανική επικινδυνότητα και πολεοδομικές - χωροταξικές παρεμβάσεις

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό χρήσεων γης περιοχών που είναι παρακείμενες σε επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 12 της ΚΥΑ 12044/613/2007 ΦΕΚ 376/19.3.2007 και της οδηγίας SEVESO ΙΙ. Ο σχεδιασμός χρήσεων γης είναι ένα πρόβλημα λήψης αποφάσεως πολλαπλών και αντικρουόμενων στόχων. Εκτός από τα θέματα ασφαλείας του πληθυσμού, άλλα ζητήματα, όπως πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διάφορα κοινωνικο- οικονομικά κριτήρια, όπως η εκμετάλλευση, η έλλειψη και το κόστος της γης, τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, οι οικονομικές συνέπειες των επιπτώσεων από ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης κλπ αποτελούν πρόσθετους στόχους. Η πολυ-κριτηριακή αυτή διάσταση του προβλήματος αντιμετωπίστηκε στον χαρακτηρισμό του επιπέδου ευπάθειας των χρήσεων γης με την εφαρμογή της μεθόδου ELECTRE TRI. Επιλέχτηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία, επειδή χρησιμοποιείται για την κατηγοριοπο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of this thesis is the development of a multi-criteria decision making methodology that is suitable for assisting land use planning in the vicinity of hazardous installations, as required by article 12 of the JMD 12044/613/2007 G.G. 376/19.3.2007 and SEVESO ΙΙ Directive. Land use planning is a decision problem of multiple and conflicting objectives. Apart of population safety, other issues such as the potential environmental impacts and various socio-economic criteria comprise additional objectives. Examples of socioeconomic criteria are the exploitation, scarcity and cost of land, the benefits to local communities and the economic impacts of a major industrial accident. The multicriteria dimension of this problem was addressed in the assessing of the vulnerability level of land-use types by the application of the ELECTRE TRI method. ELECTRE TRI is used to categorize a set of alternatives into predefined categories based on multiple selection criteria. In this case ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26529
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26529
ND
26529
Εναλλακτικός τίτλος
Industrial risk and land use planning
Συγγραφέας
Σέμπος, Ιωάννης του Γεώργιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Ζιώμας Ιωάννης
Παπαγιαννάκος Νικόλαος
Μαρούλης Ζαχαρίας
Κούκιος Εμμανουήλ
Ασημακόπουλος Διονύσιος
Κυρανούδης Χρήστος
Νιβολιανίτου Ζωή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Οδηγία SEVESO; Πολεοδομικές χωροταξικές παρεμβάσεις; Πολυκριτηριακή ανάλυση ELECTRE TRI
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)