Διαχείριση έργων των κατασκευαστικών εταιρειών

Περίληψη

Η διατριβή περιέχει μια εισαγωγή, μια έκθεση σε τρία κεφάλαια και ένα συμπέρασμα και είναι σε έναν τόμο 197 τυπικών σελίδων κειμένου ενώ χρησιμοποιήθηκαν 192 βιβλιογραφικές πηγές. Το κείμενο περιλαμβάνει 8 πίνακες και 82 σχήματα. Στη διατριβή υπάρχει ένα παράρτημα 12 σελίδων. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. Συνάφεια και σημασία του θέματος. Η σύγχρονη οικονομία της αγοράς απαιτεί αύξηση του επιπέδου εξειδίκευσης των οικονομικών και διαχειριστικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη ειδικών μεθόδων προγραμματισμού, τον έλεγχο των προθεσμιών και την οργάνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εργολάβων. Στο επίκεντρο της νέας προσέγγισης στο αντικείμενο της διαχείρισης βρίσκεται η έννοια της διαχείρισης έργων, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η διαχείριση έργων είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία για έργα και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πρακτικά άρχισε να λειτουργεί ως πρότυπο στην υλοποίηση μιας μεγάλης ποικιλίας έργων. Η εφαρμογή μεθόδων και προτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation contains an introduction, an exposition in three chapters and a conclusion and is in a volume of 197 standard text pages, 192 literary sources were used. The text includes 8 tables and 82 figures. There is a 12-page appendix to the dissertation. I. GENERALCHARACTERISTICSOFTHE DISSERTATION. Relevance and importance of the topic. The modern market economy requires an increase in the level of specialization of economic and managerial activities, the development of special planning methods, control of deadlines and the organization of interaction between contractors. At the heart of the new approach to the object of management is the concept of project management, which is widespread in all developed countries Project management is an internationally recognized methodology for project and entrepreneurial activities. It practically began to act as a standard in the implementation of a wide variety of projects. The application of project management methods and standards allo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56495
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56495
ND
56495
Εναλλακτικός τίτλος
Project management of construction companies
Συγγραφέας
Λεοντή, Αθανασία (Πατρώνυμο: Δημοσθένης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
South-West University "Neofit Rilski". Faculty of Economics
Εξεταστική επιτροπή
Vyara Kyurova
Rayna Boykova-Dimitrova
Lalka Gerasimova-Borisova
Svetla Draganova-Tsvetkova
Milena Kirilova-Filipova
Miglena Dimitrova-Angelova
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κατασκευαστικές εταιρείες; Διαχείριση έργων
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.