Παρατηρήσεις επί των μεταβολών της πυκνότητος του παράγοντος VIII της πήξεως του αίματος επί κακοήθους λεμφώματος

Περίληψη

Περί το θέμα τον μηχανισμού τής πήξεως τοΰ αίματος επετεύχθησαν κατά τα τελευταία έτη τοσαΰται πρόοδοι, ώστε αί αίμορραγικαί παθήσεις καί γενικώς ή μελέτη τής πήξεως τοΰ αίματος να άποτελέση ίδιον κλάδον τής Αιματολογίας. Ή συστηματική καί αποκλειστική μελέτη τοΰ θέματος απήτησε την δημιουργίαν, κατά την τελευταίαν 25ετίαν, ειδικών Κέντρων καί Σχολών. Ή άπόδοσις τούτων ήτο πλουσιωτάτη. Πλήθος εργασιών έχουσι δημοσιευθή επί τοΰ μηχανισμού τής πήξεως τοΰ αίματος καί τής δράσεως ενός έκαστου τών συμμετεχόντων είς την πήξιν παραγόντων. Έκ τούτων ό κατ’ εξοχήν μελετηθείς είναι ή άντιαιμοφιλική σφαιρίνη ή παράγων VIII, ή ένδεια τοΰ οποίου είναι τό αίτιον τής Αιμοφιλίας Α, νόσου ήτις, ως γνωστόν, άπετέλεσε καί αποτελεί σοβαρόν ιατρικόν καί κοινωνικόν πρόβλημα. Τό ενδιαφέρον τών ερευνητών προς τον παράγοντα VIII ηύξήθη έτιπερισσότερον καί αί πειραματικοί έργασίαι έπολλαπλασιάσθησαν, άφ’ ής ό Ingram τώ 1961, διηκρίβωσεν αΰξησιν τής πυκνότητος τοΰ παράγοντος τούτου είς τό αίμα ατόμων μετά την έγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

1. Determination of the concentration of coagulation factor VIII in blood on 18 patients suffering from aduanced lymphoma showed that it was ranging within normal limits. 2. Following intravenous administration of adrenalin in these patients a clear and steady rise in concentration of the factor wasobserved· These results are in no agreement to those of other workers 3. An attempt is made to explain this disagreement and the relation between reticulo endothelial system and factor VIII is disdussed in short.
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/5610
ND
5610
Εναλλακτικός τίτλος
Observations on the changes of the concentration of coagulation factor VIII in blood, of subjects with aduanced lymphoma
Συγγραφέας
Παπαδόγιαννη, Ρεψιμία του Ε.
Ημερομηνία
1969
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Β' Προπαιδευτική Παθολογική
Εξεταστική επιτροπή
Γαρδίκας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πήξη αίματος; Παράγοντας VIII; Κακοήθες λέμφωμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
53 σ., πιν., σχημ., γραφ.