Γεωπολιτική ανάλυση του ψυχολογικού παράγοντα στο σύμπλοκο Ελλάδος - Σερβίας - ΠΓΔΜ και η υπερσυστημική παρέμβαση της Νεο-Οθωμανικής Τουρκίας

Περίληψη

Κύριος στόχος της έρευνας αυτής είναι η πρακτική εξέταση και ο θεωρητικός και μεθοδολογικός ορισμός του ψυχολογικού παράγοντα - του χαρακτήρα, των μορφών και των ρόλων του - όχι μόνο στη γεωπολιτική, αλλά και στη γεωστρατηγική. Επιπροσθέτως, ο κοινωνικός σκοπός έγκειται στη ανίχνευση των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων, Σέρβων και Σκοπιανών, οι οποίες επηρεάζονται από τη γεωπολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια πραγματοποιημένη μέσω των δράσεων των Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και από τους ισχύοντες ψυχολογικούς παράγοντες που δρουν στις αναφερόμενες χώρες. Η γράφουσα είναι της άποψης ότι ορισμένοι πόλοι ισχύος ασκούν επιτυχώς την επιρροή τους στο παρόν γεωπολιτικό Σύστημα δια της γνώσης και χρήσης του ψυχολογικού παράγοντα που υπάρχει, δρα και επηρεάζει το εν λόγω γεωγραφικό σύμπλοκο. Tολμά, εν συντομία, να ονομάσει αυτές τις δράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων ως ψυχολογικούς μηχανισμούς, τους οποίους μετέπειτα εξετάζει στο πλαίσιο των τεσσάρων Πυλώνων Γεωπολιτικής του εκάστου υποσυστήματος. Κατόπιν, υπολογίζει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of this research is the practical examination and the theoretical and methodological definition of the psychological factor - its character, forms and roles - not only in geopolitics, but also in geostrategy. In addition, the social purpose lies in tracing the relations between Greeks, Serbs and Macedonians, which are affected by the geopolitical situation in the Balkans achieved through the actions of the Great Powers, but also by the prevailing psychological factors operating in the mentioned countries. The writer is of the opinion that certain poles of power successfully exert their influence in the present geopolitical system through the knowledge and use of the psychological factor that exists, acts and influences the geographical complex in question. She dares, briefly, to name these actions of the Great Powers as psychological mechanisms, which she then examines in the context of the four Geopolitical Pillars of each subsystem. Then, she calculates their overa ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Osnovni cilj ovog istraživanja je praktično ispitivanje i teorijsko-metodološko određenje psihološkog faktora – njegovog karaktera, oblika i uloga – ne samo u geopolitici, već i u geostrategiji. Pored toga, društveni cilj leži u promatranju odnosa između Grka, Srba i Makedonaca, na koje utiče geopolitička situacija na Balkanu ostvarena delovanjem velikih sila, ali i preovlađujući psihološki faktori koji deluju u navedenim zemljama. Pisac je mišljenja da određeni polovi moći uspešno vrše uticaj u datom geopolitičkom sistemu i to kroz poznavanje i korišćenje psihološkog faktora koji postoji, deluje i utiče na pomenuti geografski kompleks. Ona se usuđuje, dakle, da ove akcije velikih sila nazove psihološkim mehanizmima, koje zatim ispituje u kontekstu četiri geopolitička stuba svakog podsistema. Zatim, njihovo ukupno delovanje računa kao konačni rezultat trendova preraspodele moći, sa posebnim naglaskom na delovanje neoosmanskih intervencija Ankare u geopolitičkom kompleksu definisanom na ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55996
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55996
ND
55996
Εναλλακτικός τίτλος
Geopolitical analysis of the psychological factor in the Greece - Serbia - FYROM complex and the supra-systemic intervention of Neo-Ottoman Turkey
Geopolitička analiza psihološkog faktora u kompleksu Grčka - Srbija - Makedonija i nadsistemska intervencija neoosmanističke Turske
Συγγραφέας
Νέμετς, Μαρία (Πατρώνυμο: Πρέντραγκ)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μάζης Ιωάννης
Γώγος Κωνσταντίνος
Ηλίας Ηλιόπουλος
Γεώργιος Σιδηρόπουλος
Γεώργιος Κορρές
Γρίβας Κωνσταντίνος
Σελλά Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Κοινωνική ψυχολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Συστημική γεωπολιτική ανάλυση; Ψυχολογικός παράγοντας; Ψυχολογικοί μηχανισμοί; Πρωτόκολλο σύνθεσης γεωστρατηγικής; Ελλάδα; Σερβία; ΠΓΔΜ; Τουρκία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.