Διαχείριση μεταλλαγών: επανάχρηση ευρωπαϊκής βιομηχανικής κληρονομιάς: ανασκόπηση και προοπτικές

Περίληψη

Η ενσωμάτωση των ιστορικών καταλοίπων της βιομηχανίας στην πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ζήτημα μόλις μερικών δεκαετιών. Η αλλαγή αντίληψης για το συμβολισμό και τη σημασία τηςβιομηχανικής κληρονομιάς, από απειλή στο ιστορικό τοπίο, σε ένα ιστορικό αγαθό εξαιρετικής σημασίας, συντελέστηκε σε μια εποχή μαζικών κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικώνανακατατάξεων. Οι εκτεταμένες αυτές εξελίξεις αναδιαμόρφωσαν τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από τη δεκαετία του 1970, άρχισαν να αναπτύσσονται και να υιοθετούνται σταδιακά νέες προσεγγίσεις διατήρησης οι οποίες εφαρμόστηκαν παράλληλα με τις υπάρχουσες στρατηγικές προστασίας και αποκατάστασης. Η επανάχρηση εντάχθηκε στη θεματολογία της διατήρησης μνημείων και κέρδισε γρήγορα έδαφος ως στρατηγική που επιτρέπει τόσο τη διατήρηση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και την αειφόρο ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση της επανάχρησης, ως εναλλακτικής προσέγγισης διατήρησης, σηματοδότησε μια αξιοσημείωτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The legacy of industrialisation counts only a few decades of being accepted as cultural heritage. The change of perceptions over its connotation and significance, from a menace to historiclandscapes to an outstanding historical resource, took place in an era of massive socio-cultural and economic upheavals. Those far-reaching developments reshaped both the theory and the practice of heritage conservation. Since the 1970s, new conservation approaches started emerging and being employed, next to the long established strategies of preservation and restoration. Adaptive reuse was included in the repertoire of conservation and quickly gained ground, as a strategy which allowed both the preservation of heritage values and sustainable development. The incorporation of adaptive reuse as an alternative conservation approach marked a noteworthy shift in heritage care. Contemporary conservation seized aiming at the prevention of change. Instead, it embraced it, following the new axiom: ‘Managing ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

De nalatenschap van de industrialisatie is pas sinds enkele decennia geaccepteerd als cultureel erfgoed. De verandering in de perceptie van de connotatie en betekenis – [verschuivend] van een bedreiging van historische landschappen tot een uitzonderlijke bron van historische kennis – vond plaats in een periode van enorme sociaal-culturele en economische omwentelingen. Deze verstrekkende ontwikkelingen hebben zowel de theorie als de praktijk van de monumentenzorg ingrijpend veranderd. Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontwikkelden zich, naast de reeds bestaande strategieën voor behoud en herstel, nieuwe benaderingen van instandhouding. Aangepast hergebruik (adaptive reuse) werd opgenomen in het repertoire van erfgoedbehoud en won al snel terrein als strategie die zowel het behoud van erfgoedwaarden als duurzame ontwikkelingen mogelijk maakte. De opname van herbestemming als een alternatieve benadering van instandhouding markeerde een opmerkelijke verschuiving (shift) in de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55304
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55304
ND
55304
Εναλλακτικός τίτλος
Control shift: european industrial heritage reuse in review
Συγγραφέας
Χατζή-Ροδοπούλου, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπελαβίλας Νικόλαος
Kuipers Marieke
Zijlstra Hielkje
Luiten Eric
Αδαμάκης Κωνσταντίνος
Remøy Hilde
Smith Paul
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Πολιτιστική διαχείριση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Προσαρμοστική επανάχρηση; Βιομηχανική κληρονομιά; Αναπλάσεις; Συμμετοχικές προσεγγίσεις; Πολιτιστική κληρονομιά; Ευρωπαϊκή κληρονομιά; Ελλάδα; Ισπανία; Ολλανδία; Ηνωμένο Βασίλειο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)