Η εφαρμογή της μεθόδου της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω της αισθητικής εμπειρίας στα ελληνικά δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης: απόψεις εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, αποτελέσματα, εμπόδια και προοπτικές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθεί η εφαρμογή της μεθόδου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας (ΜΜΑΕ) στα Ελληνικά Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ). Οι στόχοι είναι: α) να εξεταστεί εάν οι Εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ γνωρίζουν τη μέθοδο ΜΜΑΕ και τον τρόπο που εφαρμόζεται, β) να καθοριστούν τα οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου ΜΜΑΕ, γ) να αναδειχθούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου ΜΜΑΕ, δ) να καταγραφούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου ΜΜΑΕ και ε) να καταγραφούν οι προτάσεις για βελτίωση που έχουν διατυπωθεί από τους Εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου ΜΜΑΕ. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με τη συμμετοχή είκοσι έμπειρων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και είκοσι εκπαιδευομένων ΔΙΕΚ προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι. Δημιουργήθηκαν άξονες θεμάτων για μια βαθιά ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, που σχετίζονται με τη γνώση των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ για τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim is to investigate the implementation of the Transformative Learning method through Aesthetic Experience (TLAE) at Greek Public Vocational Training Institutes (PVTIs). The objectives are to: a) examine whether PVTI Trainers are aware of the TLAE method and the way in which they have implemented it; b) define the benefits of the TLAE method’s implementation; c) highlight the obstacles and difficulties arising from the implementation of the TLAE method; d) document the results arising from the implementation of the TLAE method; and e) list the suggestions for improvement made by PVTI trainers in relation to implementing the TLAE method. A qualitative investigation was carried out with the participation of twenty experienced PVTI trainers and twenty PVTI trainees in order to respond to the hereinabove objectives. Subject axes were designed for an in-depth qualitative analysis of the data, which relate to the knowledge of trainers on the TLAE method, the benefits of using the TLAE m ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lo scopo è di studiare l'implementazione del metodo dell’Apprendimento Trasformativo attraverso l'Esperienza Estetica (ATEE) presso gli Istituti Pubblici di Formazione Professionale (IPFP) greci. Gli obiettivi sono: a) esaminare se i formatori IPFP sono a conoscenza del metodo ATEE e del modo in cui lo hanno implementato; b) definire i benefici dell'implementazione del metodo ATEE; c) evidenziare gli ostacoli e le difficoltà derivanti dall'implementazione del metodo ATEE; d) documentare i risultati derivanti dall' implementazione del metodo ATEE; ed e) elencare i suggerimenti per il miglioramento formulati dai formatori IPFP in relazione all'implementazione del metodo ATEE. È stata condotta una ricerca qualitativa con la partecipazione di venti formatori IPFP esperti e venti tirocinanti IPFP al fine di rispondere agli obiettivi di cui sopra. Sono stati progettati degli assi tematici per un'approfondita analisi qualitativa dei dati, che riguardano la conoscenza dei formatori sul metodo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54484
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54484
ND
54484
Εναλλακτικός τίτλος
The implementation of the transformative learning method through aesthetic experience at greek public vocational training institutes: PVTI trainers’ views, results, obstacles and prospects
L'implementazione del metodo dell’apprendimento trasformativo attraverso l'esperienza estetica presso gli istituti pubblici di formazione professionale greci: punti di vista dei formatori degli istituti pubblici di formazione professionale, risultati, ostacoli e prospettive
Συγγραφέας
Καβαλλάρη, Ισμήνη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Εξεταστική επιτροπή
Ugolini Francesco-Claudio
Melacarne Claudio
Fortuna Sara
Palermo Giovanna
Romano Alessandra
Vinci Viviana
Mancini Francesco
Peluso Pasquale
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Μετασχηματίζουσα μάθηση; Αισθητική εμπειρία; Ελληνικά Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ); Εκπαιδευτές ΔΙΕΚ; Κριτικός στοχασμός; Ορθολογικός διάλογος; Μάθηση βασισμένη στην τέχνη
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)