Στα δίκτυα του πρότζεκτ: πολιτικές της γνώσης, τεχνο-λογικές της συνεργασίας και η εθνογραφία της ειδημοσύνης

Περίληψη

Το «πρότζεκτ» εξετάζεται στην παρούσα εργασία ως σύγχρονη μορφή οργάνωσης και τεχνολογία διακυβέρνησης, η οποία, προερχόμενη από το πεδίο του μάνατζμεντ, έχει διεισδύσει σε- και διέπει σήμερα πλείστες σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας. Εξ ου και ο ισχυρισμός των Jensen et al. περί της «προτζεκτοποίησης των πάντων» (2016). Η ερευνητική δραστηριότητα δεν αποτελεί εξαίρεση. Μέσα από το εθνογραφικό πεδίο μου εξετάζω τις πολιτικές-πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, ως ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο ερευνητικών πρότζεκτ ορισμένης, τριετούς συνήθως, διάρκειας. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση λόγων και πρακτικών του ευρωπαϊκού ερευνητικού πρότζεκτ στο οποίο έλαβα μέρος ως εθνογράφος, ανιχνεύω τι προϋποτίθεται και τι μπορεί να προκύψει μέσα σε/από ένα πρότζεκτ: τι είδους σχέσεις, υποκειμενικότητες και πρακτικές, υλικά αποτυπώματα και μορφές γνώσης. Αποδίδω κεντρικό ρόλο, όσον αφορά τις προτζεκτιακές διαδικασίες, στον μηχανισμό ελέγχου, αξιολόγησης και λογοδοσίας των ευρωπα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The "project" is examined in this dissertation as a modern form of organization and a technology of governance, which, originating from the field of management, has penetrated most spheres of human activity. Hence the claim of Jensen et al. about the "projectification of everything" (2016). Research activity is no exception. Through my ethnographic field, I examine the European Union's policy frameworks for research, as a regulatory and normative framework for research projects of fixed, usually three-year, duration. Specifically, through the analysis of discourses and practices of the European research project in which I took part as an ethnographer, I detect what is required and what can emerge within/from a project: what kind of relationships, subjectivities and practices, material imprints and forms of knowledge. I attribute a central role, in terms of project processes, to the mechanism of audit/review, evaluation and accountability of European research projects. It is in relation ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le « projet » est examiné dans cette thèse comme une forme moderne d'organisation et une technologie de gouvernance, qui, issue du domaine de la gestion, a pénétré la plupart des sphères de l'activité humaine. D'où l'affirmation de Jensen et al. sur la « projectification de tout » (2016). L'activité de recherche ne fait pas exception. À travers mon terrain ethnographique, j'examine les cadres de politique de l'Union européenne pour la recherche, en tant que cadre réglementaire et normatif pour les projets de recherche d'une durée fixe, généralement de trois ans. Plus précisément, à travers l'analyse des discours et des pratiques du projet de recherche européen auquel j'ai participé en tant qu'ethnographe, je détecte ce qui est requis et ce qui peut émerger dans/d'un projet : quels types de relations, de subjectivités et de pratiques, d'empreintes matérielles et formes de savoir. J'attribue un rôle central, en termes de processus de projet, au mécanisme d'audit/examen, d'évaluation et d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53998
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53998
ND
53998
Εναλλακτικός τίτλος
Caught in project networks: politics of knowledge, techno-logics of cooperation and the ethnography of expertise
Pris dans les réseaux de projets: politiques du savoir, techno-logiques de la coopération et ethnographie de l'expertise
Συγγραφέας
Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Ασημάκης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαηλία Πηνελόπη
Δέλτσου Ελευθερία
Κιουπκιολής Αλέξανδρος
Τσιμπιρίδου Φωτεινή
Νιτσιάκος Βασίλειος
Σκαρπέλος Ιωάννης
Κωστάκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική ανθρωπολογία; Πολιτική ανθρωπολογία; Εθνογραφία; Ευρωπαϊκή Ένωση; Πολιτικές; Ανθρωπολογία των ΜΚΟ; Πρότζεκτ; Προτζεκτοποίηση; Τεχνολογίες διακυβέρνησης; Πολιτικές της γνώσης; Σχέσεις εξουσίας; Κουλτούρες ελέγχου; Αξιολόγηση; Ιστορίες επιτυχίας; Νεοφιλελευθερισμός; Διαδικασίες υποκειμενοποίησης; Ειδημοσύνη; Σχέσεις χρέους; Δίκτυα; Τεχνολογία; Υποδομές; Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα; Χρονοπολιτική; Μεταποικιακές προσεγγίσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)