Οπτική δειγματοληψία βασισμένη σε συμβολόμετρο Mach-Zehnder με οπτικούς ενισχυτές ημιαγωγού για αναλογικές εφαρμογές

Περίληψη

Η φωτονική δειγματοληψία είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται σε διάφορα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς επιτρέπει έναν μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων, όπως την χαμηλή διακύμανση χρονισμού, την μικρή εξασθένηση, το υψηλό εύρος ζώνης και την ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Η παρούσα διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση και την επίδειξη της σκοπιμότητας χρήσης του SOA-MZI, ενός αμιγώς φωτονικού δομοστοιχείου, ως φωτονικού δειγματολήπτη στη θέση άλλων ηλεκτροοπτικών λύσεων, παρακάμπτοντας την ανάγκη για πρόσθετες αργές και δαπανηρές ηλεκτροοπτικές μετατροπές. Οι αρχιτεκτονικές Switching και Modulation είναι δυνατές με τον φωτονικό δειγματολήπτη SOA-MZI. Το κύριο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής Modulation είναι ότι επιτρέπει τη χρήση πολύ υψηλών ρυθμών δειγματοληψίας. Χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική Modulation, μια μέθοδος γραμμικοποίησης με μετεπεξεργασία αναπτύσσεται και επικυρώνεται. Πειραματικά, παρατηρείται σημαντική βελτίωση της Ολικής Αρμονικής Παραμόρφωσης (THD) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Photonic sampling is a process employed in various state-of-the-art systems, since it permits a unique combination of advantages such as the low temporal jitter, the low-loss, high bandwidth and immunity to electromagnetic interference (EMI). This thesis aims at investigating and showing the feasibility of using the SOA-MZI module, a purely photonic device, as a photonic sampler in place of other electro-optic solutions, circumventing the need for additional slow and costly electro-optic conversions. The Switching and Modulation architectures are possible with the SOA-MZI photonic sampler. The major advantage of the Modulation architecture is that it enables the use of very high sampling rates. Employing the Modulation architecture, a post-distortion linearization method is formulated and validated. Experimentally, significant Total Harmonic Distortion (THD) improvement between 7 dB and 23 dB is observed for sinusoidal signals to be sampled at frequencies between 0.25 GHz and 2 GHz. Th ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L'échantillonnage optique est une fonction utilisée dans divers systèmes de pointe, car il permet une combinaison unique d'avantages tels que la faible gigue temporelle, les faibles pertes, une bande passante élevée et l'immunité aux interférences électromagnétiques (EMI). Cette thèse vise à étudier et à montrer la viabilité d'utiliser un SOA-MZI, un dispositif purement photonique, comme échantillonneur photonique au lieu d'autres solutions électro-optiques, en évitant les lentes et coûteuses conversions électro-optiques supplémentaires. Les architectures de commutation et de modulation sont possibles avec l'échantillonneur SOA-MZI. L'avantage majeur de l'architecture de modulation est qu'elle permet d'utiliser un taux d'échantillonnage très élevé. Utilisant l'architecture de modulation, une méthode de linéarisation par post-distorsion est formulée et validée. Expérimentalement, une amélioration significative de la distorsion harmonique totale (THD) entre 7 dB et 23 dB est observée pou ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50916
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50916
ND
50916
Εναλλακτικός τίτλος
Optical sampling based on Mach-Zehnder interferometer with semiconductor optical amplifiers (SOA-MZI) for analog applications
Échantillonnage optique à base d'un interféromètre de Mach-Zehnder à base d'amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA-MZI) pour applications analogiques
Συγγραφέας
Καστρίτσης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Θεόφιλος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Ζωηρός Κυριάκος
Κυριακού Γεώργιος
Sharaiha Ammar
Grillot Frédéric
Connelly Michael
Algani Catherine
Rampone Thierry
Κριεζής Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Μηχανική και συστήματα επικοινωνιών, Τηλεπικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Φωτονική δειγματοληψία; Συμβολόμετρο Mach-Zehnder με οπτικούς ενισχυτές ημιαγωγού (SOA-MZI); Φωτονική μικροκυμάτων (MWP); Τεχνική γραμμικοποίησης με μετεπεξεργασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)