Η θρησκευτική ελευθερία ανάμεσα στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο εθνικό δίκαιο: συγκριτική μελέτη Γαλλίας - Τουρκίας

Περίληψη

Στην πρόσφατη παγκόσμια ιστορία, το δόγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασχολήθηκε πρωτίστως με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεδομένου ότι τα κράτη είναι οι «δημιουργοί και παραβάτες» του διεθνούς δικαίου, η ανάγκη καθορισμού κριτηρίων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να είναι μια συνεχής μάχη μεταξύ της θεωρίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Επιπλέον, όταν το δίκαιο και η θρησκεία συναντώνται, δεν υπάρχει κοινός ορισμός της τελευταίας στο πλαίσιο των συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι δύσκολο να εντοπιστεί στις εθνικές έννομες τάξεις. Η έρευνα οργανώθηκε γύρω από τρεις άξονες: α) τη θρησκευτική ελευθερία, ως πρότυπο στο πλαίσιο του «σκληρού» και του «ήπιου» δικαίου, αλλά και ως ερμηνευτική έννοια στην ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία, β) την αλληλεπίδραση μεταξύ του ευρωπαϊκού δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εθνικού και ειδικότερα του συνταγματικού δικαίου ή, με άλλα λόγια, μεταξύ των αρχών που πηγάζουν από την οικουμενικότητα και εκείνων που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent world history, the human rights doctrine has been primarily concerned with the protection of human dignity. Since states are the “makers and breakers” of international law, the need to determine human rights standards appears to be a constant battle between rhetoric and the effective implementation of human rights. In addition, when law and religion meet, a shared definition of the latter does not exist in the context of human rights conventions, and it is difficult to detect it in national legal orders. This research was organized around three axes: a) freedom of religion, as a standard either of hard law or soft law, but also as an interpretative concept in European and national case law, b) interaction between European human rights law and national law and more precisely constitutional law or, in other words, between the principles which derive from universality and those which derive from diversity or national particularity and c) the comparison as a methodology that is d ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dans l’histoire récente du monde, la doctrine des droits de l’homme s’intéresse principalement à la protection de la dignité humaine. Étant donné que les États sont les « makers and breakers » du droit international, la nécessité de déterminer les standards des droits de l’homme apparaît comme une bataille constante entre la rhétorique et la mise en œuvre effective des droits de l’homme. En outre, quand droit et religion se rencontrent, une définition partagée de la dernière n’existe pas dans le contexte des conventions des droits de l’homme et c’est d’ailleurs difficile de la déceler dans les ordres juridiques nationaux. Cette recherche a été organisée autour de trois axes : a) la liberté de religion, en tant que norme soit du droit dur soit de la « soft law », mais aussi en tant que concept interprétatif dans la jurisprudence européenne et nationale, b) l’interaction entre le droit européen des droits de l’homme et le droit national et plus précisément le droit constitutionnel ou, au ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50161
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50161
ND
50161
Εναλλακτικός τίτλος
Freedom of religion between European human rights law and national law: a comparative study: France and Turkey
La liberté de religion entre droit européen des droits de l’homme et droit national: une étude comparative: La France et la Turquie
Συγγραφέας
Τσεβάς, Χρήστος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής. Τομέας Διεθνών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κτιστάκις Ιωάννης
Boev Ivan
Marti Gaëlle
Hermans Michel
Bosnjak Marko
Benoît-Rohmer Florence
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινα δικαιώματα; Θρησκευτική ελευθερία; Ευρωπαϊκό δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου; Διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου; Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου; Ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου; Συμβούλιο της Ευρώπης; Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Συγκριτικό δίκαιο; Δημόσιο δίκαιο; Συνταγματικό δίκαιο; Θρησκείες και ανθρώπινα δικαιώματα; Δικαιώματα μειονοτήτων; Γαλλία; Τουρκία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)