Ανθρώπινη δραστηριότητα και τεχνολογική συμπεριφορά κατά τη Μέση και την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή στη βορειοδυτική Ελλάδα: οι μαρτυρίες των λιθοτεχνιών λαξευμένου λίθου από το Μεγάλο Καρβουνάρι, τη Μολόνδρα και το Ελευθεροχώρι 7

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει ως ερευνητικό αντικείμενο τη διερεύνηση τηςδραστηριότητας και της τεχνολογικής συμπεριφοράς των ομάδων κυνηγών-τροφοσυλλεκτών που έζησαν κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο στη βορειοδυτικήΕλλάδα. Κάτι τέτοιο επιχειρείται μέσα από τη συγκριτική τεχνολογική καιτυπολογική μελέτη τριών συνόλων τεχνέργων λαξευμένου λίθου της Μέσης και τηςΠρώιμης Ανώτερης Παλαιολιθικής Εποχής που προέρχονται από τους υπαίθριουςχώρους χρήσης Μεγάλο Καρβουνάρι, Μολόνδρα και Ελευθεροχώρι 7 στο νομόΘεσπρωτίας, σε συνεκτίμηση με την γεωλογική, τοπογραφική καιπαλαιοπεριβαλλοντική συνάφεια των χώρων αυτών.Η μελέτη αρθρώνεται σε 9 κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 ανατρέχουμε την ιστορία,αλλά και τα βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμεραδιερεύνηση των υπαίθριων θέσεων της Παλαιολιθικής Εποχής στη βορειοδυτικήΕλλάδα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα ερευνητικά ζητήματα που παραμένουνανοιχτά. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογία συλλογής των εμπειρικώνδεδομένων, καθώς και οι ειδικότεροι στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study explores the technological behaviour and human activity during the UpperPleistocene in northwestern Greece. It relies on the collection and evaluation ofempirical data which have resulted from 2 main research pillars. The first pillar refersto the comparative techno-typological analysis of unpublished Middle and EarlyUpper Palaeolithic stone industries which have come to light from 3 open-air, terrarossa, archaeological sites in Thesprotia, Epirus: Megalo Karvounari-Unit 24,Molondra and Eleftherohori 7. The second pillar investigates the particularpalaeogeographical and palaeoenvironmental features of these sites, in which thestone artefacts have been created and used.The study is divided into 9 chapters. In Chapter 1, we critically overview the historyand the basic conclusions from the so far investigation of the Palaeolithic open-airsites in northwestern Greece. In Chapter 2 the methodology of the empirical datacollection is described in detail. In Chapters 3, 4 and 5 the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50031
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50031
ND
50031
Εναλλακτικός τίτλος
Human activity and technological behavior during the Middle and Upper Palaeolithic in Northwestern Greece: the evidence from the lithic assemblages of Megalo Karvounari, Molondra and Eleftherochori 7
Συγγραφέας
Λιγκοβανλής, Στέφανος (Πατρώνυμο: Σταμάτιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γαλανίδου Παρθένα
Κόπακα Αικατερίνη
Ευστρατίου Νικόλαος
Τζαχίλη Ίρις
Κουρτέση-Φιλιπππάκη Γεωργία
Forsen Bjorn
Ηλιόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Προϊστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μέση Παλαιολιθική Εποχή; Πρώιμη Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή; Ώρινιάκια; Υπαίθριες θέσεις; Λιθοτεχνίες λαξευμένου λίθου; Κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες; Βορειοδυτική Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)