Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS) αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις επί των λειτουργικών τομέων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη

Περίληψη

Η παγκόσμια υιοθέτηση ενός συνόλου λογιστικών προτύπων πηγάζει από την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των διεθνών οικονομιών. Με το αυξημένο ενδιαφέρον για διασυνοριακές συναλλαγές και επενδύσεις, υπάρχει η αμφισβήτηση ως προς την ουσιαστική ποιότητα της δημοσιευόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Η παρούσα διδακτορική αποτελεί μια εμπειρική έρευνα που μελετά τις επιπτώσεις της μετάβασης μεταξύ λογιστικών προτύπων βασισμένα σε αρχές. Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων η μελέτη επικεντρώνεται στην υιοθέτηση των «ΔΠΧΑ 8 - Λειτουργικοί Τομείς» που αντικατέστησαν τα «ΔΛΠ 14 – Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα» παρέχοντας άμεση σύγκριση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ε.Ε και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεγαλύτερες όσο και τις μικρότερες εταιρείες, ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα και παρέχοντας χρήσιμα συμπεράσματα επί των διαπιστωθέντων παρατηρήσεων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The global adoption of a set of accounting standards stems from the growing globalization of international economies. With the increased interest in cross-border transactions and investments, there is a question as to the essential quality of the published financial information during the application of IAS / IFRS. This PhD is an empirical study that studies the effects of the transition between accounting standards based on principles. Specifically, and among others, the study focuses on the adoption of "IFRS 8 - Operating Segments" which replaced "IAS 14 – Segment Reporting" providing a direct comparison between the largest EU economies and considering both the largest and smallest companies, interpreting the results and providing useful conclusions on the identified observations.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
DOI
10.12681/eadd/48552
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48552
ND
48552
Εναλλακτικός τίτλος
International financial reporting standards (IAS) referring to the disclosures of the segment reporting of companies in Europe
Συγγραφέας
Κατσίδης, Ορέστης του Αριστείδης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ρογδάκη Ελένη
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Ζούντα Στέλλα
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Βασιλείου Δημήτριος
Ηρειώτης Νικόλαος
Ροδοσθένου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
(Δ.Λ.Π.) - Διεθνή λογιστικά πρότυπα; (ΔΠΧΑ) - Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς; ΔΠΧΑ 8 - Λειτουργικοί τομείς; ΔΛΠ 14 – Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα; ΕΛΕΑ (Επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων); ΔΛΠ 1 (παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων); AICPA - Ενωση Ορκωτών Ελεγκτών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής; SEC - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής; FASB - Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων; IASC - Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων; ΓΑΛΑ - Εθνικού χαρακτήρα γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, xvii, 236 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.