Παράγωγα του φθορογραφενίου και μελέτη των οπτικών τους ιδιοτήτων

Περίληψη

Το φθορογραφένιο [(C1F1)n] είναι σημαντικό ενδιάμεσο της χημείας του γραφενίου και χρησιμοποιείται για ελεγχόμενη σύνθεση ευρέος φάσματος γραφενικών υλικών. Η τροποποίηση του φθορογραφενίου λαμβάνει χώρα με χρήση κατάλληλου πυρηνόφιλου τροποποιητή Χ δίνοντας παράγωγα με κοινά δομικά χαρακτηριστικά: δημιουργία στο υπόστρωμα περιοχών sp2 υβριδισμού και περιοχές sp3 υβριδισμού που διακατέχονται από προσδεμένους τροποποιητές (C ̶ X) και εναπομείναντα άτομα φθορίου (C ̶ F). Παρά τα κοινά δομικά χαρακτηριστικά, η επιλογή του τροποποιητή επιφέρει διαφορετικές ηλεκτρονιακές - οπτικές ιδιότητες στα νέα φθοροπαράγωγα.Η τροποποίηση με πρωτοταγείς αλκυλαμίνες ανέδειξε υλικά με δομικές συσχετίσεις με ορισμένες οργανικές χρωστικές λέιζερ (π.χ. κουμαρίνη 151), που επέδειξαν φθορισμό στο ορατό φάσμα. Συγκεκριμένα, η αντίδραση με δωδεκυλαμίνη ή με τη μερικώς πρωτονιωμένη 1,6-εξαμεθυλενοδιαμίνη είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οργανόφιλων και υδρόφιλων παραγώγων που εμφάνισαν φθορισμό στην κόκκινη ή στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Fluorographene [(C1F1)n] is an important intermediate in graphene chemistry and is used for controlled composition of a wide range of graphene materials. Fluorographene modification is performed using a suitable nucleophile modifier X giving derivatives with common structural features: creation in the carbon lattice of sp2 hybridization regions and sp3 hybridization regions consisting of bound modifiers (C ̶ X) and residual fluorine atoms (C ̶ F). Despite the common structural features, the choice of modifier brings different electronic - optical properties to the new fluoro-derivatives. Primary alkylamine modification revealed structural correlations with some organic laser dyes (e.g. coumarin 151), which showed fluorescence in the visible spectrum. In particular, the reaction with dodecylamine or the partially protonated 1,6-hexamethylenediamine resulted in the formation of organophilic and hydrophilic derivatives that showed fluorescence in the red or blue-green area of the visi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48005
ND
48005
Εναλλακτικός τίτλος
Fluorographene derivatives and study of their optical properties
Συγγραφέας
Μουσελίμης, Βασίλειος του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Μπάκας Θωμάς
Δούβαλης Αλέξιος
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Καρακασίδης Μιχάλης
Γουρνής Δημήτριος
Κουρκουμέλης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Γραφένιο; Φθορογραφένιο; Φθορισμός; Μη γραμμική οπτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
220 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.