Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) για τη διερεύνηση κοινωνικο-οικονομικών δεικτών που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας ηλικιωμένων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών δεικτών που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας των ηλικιωμένων, ενώ οι επιμέρους στόχοι είναι: i) Η καταγραφή του σημερινού προφίλ των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ της χώρας, όπως διαμορφώνεται στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. ii) Η διερεύνηση της αντίληψης των ηλικιωμένων για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κατάσταση υγείας τους και στον τρόπο ζωής τους. iii) Η αξιολόγηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. iv) Η διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης των κοινωνικο-οικονομικών δεικτών με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων της έρευνας. v) Η διερεύνηση της διαφοροποίησης του βαθμού συσχέτισης των κοινωνικο-οικονομικών δεικτών με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Δεδομένης της χρησιμότητας των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) και της εφαρμογής τους στους χώρους της σωματικής υγείας, της ψυχικής υγείας, των υπηρεσιών υγείας και της γενικότερης διαχείρισης του περιβάλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this doctoral thesis is to investigate the socio-economic indicators that affect the health level of the elderly, while the individual objectives of the thesis are: i) To record the current profile of the elderly in the country's Open Centres of Elderly Care, as it is in the period of the economic crisis. ii) To explore the perception of the elderly about the impact of the economic crisis on their health and lifestyle. (iii) To assess the factors that affect the quality of life of elderly. (iv) To investigate the degree of correlation between socio-economic indicators and the quality of life of older involved in that research. v) To explore the differentiation of the degree of correlation between socio-economic indicators and the quality of life of the elderly. Given the usefulness of Geographic Information Systems (GIS) and their application in the fields of physical health, mental health, health services and general health management, the results of the survey are plot ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46847
ND
46847
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of an information system using the use of geographic information systems (GIS) technology to investigate socio-economic indicators affecting the health level of the elderly
Συγγραφέας
Δερμάτης, Ζαχαρίας Αναστάσιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Λαζακίδου Αθηνά
Λιαργκόβας Παναγιώτης
Βοζίκης Αθανάσιος
Κοντούλη - Γείτονα Μαρία
Σουρτζή Παναγιώτα
Δασκαλοπούλου Ειρήνη
Πολλάλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Ανάγκες υγείας των ηλικιωμένων; Οικονομικοί παράγοντες; Ηλικιωμένοι; Μέτρηση ποιότητας ζωής; Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 442 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.