Ο ρόλος της μνήμης, της μεταμνήμης και των εκτελεστικών λειτουργιών στην ποιότητα ζωής των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση

Περίληψη

Στόχοι της έρευνας ήταν να μελετηθεί η αυτο-ενημερότητα της μνημονικής ικανότητας σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ως προς τα συμπτώματα της νόσου και κατά δεύτερον να ελεγχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το δείγμα αποτελείται από 77 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και 74 άτομα ως ομάδα ελέγχου. Χορηγήθηκαν συστοιχία ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, της μεταμνήμης, της εκτίμησης της συναισθηματικής κατάστασης και σε γνωστικά έργα. Η μεταμνήμη ως προς τις γνωστικές λειτουργίες συνδέθηκε με την ικανότητα στροφής της προσοχής, τη σημασιολογική μνήμη, την ακουστική-λεκτική εργαζόμενη μνήμη και τη νέα μάθηση. H σύνδεση της μεταμνήμης με τη νέα μάθηση είναι νέο εύρημα. Οι ασθενείς με ήπια κατάθλιψη υποεκτίμησαν την μεταμνήμη τους σε σύγκριση με την αντικειμενική γνωστική τους επίδοση σε περιοχές της ακουστικής-λεκτικής εργαζόμενης μνήμης και της προσοχής. Οι ασθενείς με σκλήρυνση ...

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Στόχοι της έρευνας ήταν να μελετηθεί η αυτο-ενημερότητα της μνημονικής ικανότητας σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ως προς τα συμπτώματα της νόσου και κατά δεύτερον να ελεγχθεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το δείγμα αποτελείται από 77 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και 74 άτομα ως ομάδα ελέγχου. Χορηγήθηκαν συστοιχία ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, της μεταμνήμης, της εκτίμησης της συναισθηματικής κατάστασης και σε γνωστικά έργα. Η μεταμνήμη ως προς τις γνωστικές λειτουργίες συνδέθηκε με την ικανότητα στροφής της προσοχής, τη σημασιολογική μνήμη, την ακουστική-λεκτική εργαζόμενη μνήμη και τη νέα μάθηση. H σύνδεση της μεταμνήμης με τη νέα μάθηση είναι νέο εύρημα. Οι ασθενείς με ήπια κατάθλιψη υποεκτίμησαν την μεταμνήμη τους σε σύγκριση με την αντικειμενική γνωστική τους επίδοση σε περιοχές της ακουστικής-λεκτικής εργαζόμενης μνήμης και της προσοχής. Οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που δεν είχαν κατάθλιψη υπερεκτίμησαν την μεταμνήμη τους σε σύγκριση με την πραγματική νευροψυχολογική τους εκτέλεση ενώ οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που είχαν μέτρια κατάθλιψη οι μεταμνημονικές τους κρίσεις αντανακλούσαν την πραγματική γνωστική τους εκτέλεση. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση της νόσου της σκλήρυνσης κατά πλάκας και της κατάθλιψης ως προς τη μεταμνήμη και τα λάθη στις προβλέψεις της μεταμνημονικής τους ενημερότητας ως προς τον παράγοντα της προσοχής σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και αυτό είναι νέο εύρημα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σε ασθενείς με κόπωση οι προβλέψεις των μεταμνημονικών τους εκτιμήσεων ως προς τις γνωστικές λειτουργίες της νέας μάθησης και της επιλεκτικής προσοχής να είναι λιγότερο ακριβείς σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς κόπωση. Ειδικότερα, σε ασθενείς με κόπωση oι προβλέψεις της μεταμνήμης τους ως προς την νέα μάθηση και την επιλεκτική προσοχή ήταν λιγότερο ακριβείς σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς κόπωση. Επίσης, στην παρούσα έρευνα αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση της νόσου και του συμπτώματος της κόπωσης στις γνωστικές λειτουργίες της μάθησης συνειρμικών ζευγών αλλά και στις προβλέψεις των εκτιμήσεων της μεταμνήμης ως προς τη νέα μάθηση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και αυτό είναι νέο εύρημα. Στην παρούσα έρευνα αναλύεται η πιθανή εμπλοκή των βασικών γαγγλίων και ειδικότερα του φακοειδή πυρήνα και του θαλάμου στην ανάπτυξη της κόπωσης στη σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και στην επίδραση των μεταμνημονικών τους εκτιμήσεων. Τέλος, σε αντίθεση με άλλες έρευνες βρέθηκε ότι η γνωστική εξασθένηση επηρεάζει την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής στη σκλήρυνση κατά πλάκας.