Το γλωσσικό μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 1830-1976. Εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγικές διαστάσεις

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο γλωσσικό μάθημα, από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους μέχρι την επίσημη λύση του γλωσσικού ζητήματος, που έγινε μετά τη μεταπολίτευση, με το νόμο 309/30-4-1976, με τον οποίο καθιερώνεται ως επίσημη γλώσσα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης η Κοινή Νεοελληνική. Μελετάται η έννοια και το περιεχόμενο του μαθήματος, η φυσιογνωμία του, η σπουδαιότητά του, οι επιδιώξεις του και οι προτεραιότητές του, σε κάθε χρονική περίοδο, μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα, τα διδακτικά βιβλία και τη σχετική με το θέμα αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Επιδιώκεται επίσης η διερεύνηση και συσχέτιση της κυρίαρχης ιδεολογίας της κάθε εποχής η οποία μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής, διαμορφώνει τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ιστορική μέθοδος. Στα συμπεράσματα διαπιστώνεται ότι στη διαμόρφωση του γλωσσικού μαθήματος καθοριστικοί παράγοντες υπήρξαν: η ανάμειξή του με το γλωσσικό ζήτημα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation is the evolutions remarked in the language course since the establishment of the Modern Greek State and until the official resolution of the Greek language question, which took place after the regime change (“Metapolitefsi”), by Law 309/30-4-1976, which establishes the Common Modern Greek language as THE official language for all levels of education. It is examined the concept and the content of the language course, its characteristics, its importance, its goals and its priorities in each period of time, through the syllabi, the text books and the respective articles and literature. Furthermore, it was my intention to explore and correlate the prevalent ideology of each era, which, via the educational policy, would form the syllabi and the text books. I chose the historical method. In the conclusions, it is ascertained that the determinant factors for the figuration of the language course were: its involvement with the Greek language question, the lack ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24251
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24251
ND
24251
Εναλλακτικός τίτλος
The course of language in primary education during the period 1830-1976. Educational policy and pedagogic dimensions
Συγγραφέας
Καυκούλα, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Τριλιανός Αθανάσιος
Νάκας Αθανάσιος
Τζανή Μαρία
Βρεττός Ιωάννης
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μαγούλα Ευγενία
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία της εκπαίδευσης; Εκπαίδευση, Ιστορία της; Γλωσσικό μάθημα; Γλωσσικό ζήτημα; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Αναλυτικά προγράμματα; Μέθοδος διδασκαλίας; Σχολικά βιβλία; Εκπαιδευτική πολιτική; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
558 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)