Η μετωπιαία λειτουργία στην πλάγια μυατροφική σκλήρυνση

Περίληψη

Πενήντα ένα ασθενείς με Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση και είκοσι οκτώ μάρτυρες, παρόμοιας ηλικίας και μόρφωσης, συμμετείχαν στα ακόλου-θα οφθαλμοκινητικά παραδείγματα: (1)παράδειγμα τριών επιλογών (2)παρά-δειγμα απομνημονευμένων σακκαδικών. Οι οφθαλμικές κινήσεις καταγρά-φηκαν με τη χρήση συστήματος υπέρυρθρης οφθαλμογραφίας. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο για την τεκμηρίωση της διά-γνωσης, σύμφωνα με τα κριτήρια του El Escorial της Παγκόσμιας Ομοσπον-δίας Νευρολογίας. Νευροψυχολογική εκτίμηση έγινε κατ’ αρχήν με τη χρήση της κλίμακας Wechsler, μέτρησης του δείκτη νοημοσύνης(ΔΝ). Υπολογίσθη-κε μόνο ο λεκτικός ΔΝ, για να αποφευχθεί ο υπολογισμός ψευδώς χαμηλών ΔΝ, λόγω των κινητικών ελλειμμάτων των ασθενών. Ασθενείς ή μάρτυρες με λεκτικό ΔΝ<70, αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. Χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον οι δοκιμασίες Wisconsin και Stroop, που είναι ευαίσθητες στην ανίχνευση με-τωπιαίας δυσλειτουργίας, καθώς και η δοκιμασία ανάκλησης του σύνθετου σχήματος του Rey. Το ερωτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Fifty-one patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis and twenty eight age and education matched controls, participated in the following ocular motor tasks: (1) a three-choice task and (2) a remembered saccade task. Eye movements recorded using an infrared oculagraphic system. The patients un-derwent a clinical and laboratory examination to confirm the diagnosis, accor-ding to El Escorial criteria of the World Federation of Neurology. An exten-sive neuropsychological evaluation performed. Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS) administered and Verbal IQ calculated. Global IQ calculation avoided due to impaired motor function of the patients, resulting in false IQ e-stimation. Subjects with a VIQ score of less than 70 excluded from the study. Wisconsin Card Sorting test and Stroop test, recognized as sensitive in the de-tection of frontal lobe dysfunction, as well as Rey Complex Figure Recall test also administered. Beck's depression inventory also administered and a cut-off point of 1 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21551
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21551
ND
21551
Εναλλακτικός τίτλος
Frontal lobe dysfunction in amyotrophic lateral sclerosis
Συγγραφέας
Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Κλινική Α' Νευρολογική ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ Νοσοκομείου
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Σολδάτος Κωνσταντίνος
Ραμπαβίλας Ανδρέας
Ευδοκιμίδης Ιωάννης
Ζης Βασίλειος
Καρανδρέας Νικόλαος
Ζαμπέλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Νόσος κινητικού νευρώνα; Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση; Μετωπιαίος λοβός; Σακκαδικές; Αντισακκαδικές; Απομνημονευμένες; Δρώσα μνήμη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
225 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)