Αυτοματοποιημένη διαχείριση υπηρεσιών quality of service

Περίληψη

Η ζπλερήο εμέιημε ησλ δηθηύσλ πνπ βαζίδνληαη ζην ΙΡ πξσηόθνιιν θαη ε επξύηαηε δηάδνζε θαη ρξήζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαζνδεγεί ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππαξρόλησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο ηάζεηο θαη αλάγθεο. Γύν από ηηο βαζηθόηεξεο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ηνπ ΙΡ πξσηνθόιινπ είλαη ε δπλαηόηεηα γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ πνηόηεηαο (Quality of Service) ζε ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο πνπ δηαθηλείηαη κέζα από ηα ΙΡ δίθηπα, θαζώο θαη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ IPv4 πξσηνθόιινπ πξνθεηκέλνπ (θπξίσο) λα εμαιεηθζεί ην πξόβιεκα ηεο θεηδσιήο δηάζεζεο κνλαδηθώλ θαη νηθνπκεληθά δξνκνινγήζηκσλ δηεπζύλζεσλ, θαζώο θαη λα βειηησζνύλ άιιεο δεπηεξεύνπζεο αηέιεηεο ηνπ IPv4. Κεληξηθό αληηθείκελν απηήο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απνηειεί ε κειέηε ησλ ηερλνινγηώλ γηα παξνρή Quality of Service θαζώο θαη ε αλάπηπμε κεραληζκώλ θαη αιγνξίζκσλ γηα ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ, ηνλ όζν ην δπλαηόλ δίθαην ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of this dissertation is the study of the provisioning of Quality of Service guarantees to part of the total traffic traversing ΙΡ networks. The study is focused on both IPv4 and IPv6 protocol, as IPv6 overcome the limitation that IPv4 has introduced. Also goal of this dissertation is the development of mechanisms and algorithms for the effective administration of resources, the best possible fairness in distributing the quality of service, and the possibility of cooperation and interoperability between different domains in an automated way (without the need for human intervention in most cases). For this reason, a number of approaches have been proposed related to Bandwidth Brokers. These approaches are studied in this dissertation, while new algorithms and mechanisms are proposed for the improvement of their operation and performance. IPv4 was capable of supporting QoS mechanisms at the network layer using the TOS field (Type of Service). IPv6 advances and improves on th ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17250
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17250
Εναλλακτικός τίτλος
Automatic management and provisioning of quality of service
Συγγραφέας
Πρίμπας, Δημήτριος Νικόλαος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξίου Γεώργιος
Βαρβαρίγος Εμμανουήλ
Βλάχος Κυριάκος
Γαροφαλάκης Γιάννης
Λυκοθανάσης Σπυρίδων
Μπούρας Χρήστος
Χριστοδουλάκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Υπηρεσίες, Ποιότητα; Μεσίτης εύρους ζώνης; Αποδοχή αιτημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
210 σ., εικ.