Όροι Χρήσης
 1. Οι Χρήστες (εγγεγραμμένοι χρήστες ή απλοί επισκέπτες) αυτού του Ιστοτόπου συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και χωρίς επιφυλάξεις τους παρακάτω όρους χρήσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (εφεξής, ΕΚΤ) συλλέγει και επεξεργάζεται τα πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Οι Όροι Χρήσης και/ή η Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από το ΕΚΤ. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
 2. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών.
 3. Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο Ιστότοπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του ΕΚΤ που εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, Ελλάδα.
 4. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Ιστοτόπου είναι το ΕΚΤ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 5. Με τη χρήση των Ιστοτόπων https://www.didaktorika.gr και http://helpdesk.didaktorika.gr, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Κατά την εγγραφή του χρήστη στον Ιστότοπο δίδεται και ρητά η συγκατάθεσή του στο περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Έργα που κατατίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, (ήτοι πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συγκεντρώνεται και από το οποίο διατίθεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου έως σήμερα) με πλήρη πρόσβαση, εφόσον η άδεια τους το επιτρέπει, μπορούν να χρησιμοποιούνται online (ή με ψηφιακό τρόπο) ελεύθερα για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος. Για το σύνολο των διδακτορικών διατριβών διατίθενται μεταδεδομένα, με στοιχεία τα οποία αφορούν, συνοδεύουν και τεκμηριώνουν τις διδακτορικές διατριβές, όπως ο τίτλος, η περίληψη, το ονοματεπώνυμο του διδάκτορα, το επιστημονικό πεδίο, το έτος απονομής του διδακτορικού τίτλου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα ονοματεπώνυμα των μελών της εξεταστικής επιτροπής, οι λέξεις – κλειδιά, η χώρα και η γλώσσα. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των διδακτορικών διατριβών διατίθεται το ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής για ξεφύλλισμα και online ανάγνωση.

  Πριν την οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να ελέγχεται το είδος της επιλεγμένης άδειας από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες του https://www.didaktorika.gr και του helpdesk.didaktorika.gr συμφωνούν ότι σε οποιαδήποτε δημοσίευση που βασίζεται εξολοκλήρου ή μερικώς σε έργο κατατεθειμένο στο ψηφιακό αποθετήριο του ΕΑΔΔ θα αναφέρουν τον συγγραφέα/δημιουργό του έργου.
 7. Τα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του Ιστοτόπου περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από τη νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πατέντες) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το ΕΚΤ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commοns.
 8. Οποιοδήποτε από αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται στο χρήστη μέσω αυτού του Ιστοτόπου δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριακών δεδομένων, η δε παροχή αυτών μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το ΕΚΤ ή με τρίτους.
 9. Εγγραφή Χρήστη: Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε στον Ιστότοπο https://www.didaktorika.gr και του http://helpdesk.didaktorika.gr του ΕΚΤ, συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα να:
  • παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από το ΕΚΤ μέσω του Ιστοτόπου στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στην υποδομή του,
  • επιτρέπετε στο ΕΚΤ να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που συγκεντρώνονται μέσω της διαδικασίας εγγραφής καθώς και τα στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών του ΕΑΔΔ που προκύπτουν από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΚΤ προκειμένου, ιδίως, να καταγράφει τη χρήση τεκμηρίων του ΕΑΔΔ, αλλά και στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ. Περισσότερες πληροφορίες στη Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • δηλώνετε ότι λάβατε γνώση και ανεπιφύλακτα συμφωνείτε και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, καθώς και της Πολιτικής Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε την επιπρόσθετη δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) του ψηφιακού αρχείου μιας διδακτορικής διατριβής.
 10. Αυτός ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του σας παρέχονται «ως έχουν». Το ΕΚΤ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτό τον Ιστότοπο και το περιεχόμενο του, και στα πλαίσια του νόμου, το ΕΚΤ (ενδεικτικά: οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοί/συνεργάτες του και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα Ιστότοπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, πατέντας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ (ενδεικτικά: οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοί/συνεργάτες του και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον του χρήστη ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα, για οποιαδήποτε ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτό τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο.
 11. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Το ΕΚΤ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου του Ιστοτόπου.
 12. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του Ιστοτόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Το ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν’ αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο που το ΕΚΤ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, το ΕΚΤ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του ΕΚΤ, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΕΚΤ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.
 13. Το ΕΚΤ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες δυνατότητες αυτού του Ιστοτόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στον Ιστότοπο. Θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιεί αυτό τον Ιστότoπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το ΕΚΤ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του Ιστοτόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιοδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος στο χρήστη οποτεδήποτε.
 14. Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου ή/και αντανάκλαση (mirroring) αυτού του Ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΚΤ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο Ιστότοπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ’ αυτό τον Ιστότοπο.
 15. Αυτός ο Ιστότοπος δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικές συνδέσεις (συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, καταχωρήσεις προβολής (banners) προς τους ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι τρίτοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Το ΕΚΤ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοτόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα, και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των ιστοτόπων τρίτων. Το ΕΚΤ δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους ιστοτόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε ιστοτόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των ιστοτόπων τρίτων
 16. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου του ΕΚΤ επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια του νόμου, και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν τον Ιστότοπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Ιστότοπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλήψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σ’ αυτό τον Ιστότοπο, ή επιδράσουν αρνητικά ή διακινδυνεύσουν την εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του Ιστοτόπου.
 17. Αυτός ο Ιστότοπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου το ΕΚΤ αναμένει ότι οι /χρήστες αυτού του Ιστοτόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το ΕΚΤ έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του διαδικτύου.
 18. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του ΕΚΤ για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.
 19. Το ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του χρήστη τον παρόντα Ιστότοπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στα πλαίσια στρατηγικών συμμαχιών του ΕΚΤ με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή στη σύνθεση του νομικού προσώπου του ΕΚΤ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτό ή ανήκουν σ’ αυτό ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στον νομικό πρόσωπο του ΕΚΤ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτό ή ανήκουν σ’ αυτό ή σε περίπτωση διάθεσης των δραστηριοτήτων του ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτό ή ανήκουν σ’ αυτό. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. αυτού του Ιστοτόπου του ΕΚΤ έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.
 20. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου.
Όροι Διάθεσης των διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του https://www.didaktorika.gr, προκειμένου να έχουν την επιπρόσθετη δυνατότητα της μεταφόρτωσης (download) του ψηφιακού αρχείου μιας διδακτορικής διατριβής, κατά την εγγραφή τους, συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:

 1. Η online διάθεση διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ για μεταφόρτωση πραγματοποιείται μόνο με τους όρους που έχει επιλέξει ο διδάκτορας ή δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επ’ αυτής.
 2. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η διασκευή, αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση μιας διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την άδεια (π.χ. Creative Commons) που έχει διατεθεί προς τούτο από τον διδάκτορα ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτής.
 3. Ανεξαρτήτως της άδειας που έχει επιλέξει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, σε περίπτωση που πραγματοποιούν οποιαδήποτε δημοσίευση που βασίζεται σε διατριβή που περιέχεται στο ΕΑΔΔ, πρέπει:
  • να κάνουν αναφορά στον συγγραφέα της διατριβής και
  • να σέβονται το ηθικό δικαίωμα του συγγραφέα της διατριβής.

Οι απλοί χρήστες του https://www.didaktorika.gr, με την είσοδο τους στον Ιστότοπο, έχουν τη δυνατότητα της ανάγνωσης του ψηφιακού αρχείου μιας διδακτορικής διατριβής, συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:

 1. Η online διάθεση διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ για ανάγνωση πραγματοποιείται μόνο με τους όρους που έχει επιλέξει ο διδάκτορας ή δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτής.
 2. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η διασκευή, αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση μιας διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την άδεια (π.χ. Creative Commons) που έχει διατεθεί προς τούτο από τον διδάκτορα ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων επ’ αυτής.
 3. Ανεξαρτήτως της άδειας που έχει επιλέξει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, σε περίπτωση που πραγματοποιούν οποιαδήποτε δημοσίευση που βασίζεται σε διατριβή που περιέχεται στο ΕΑΔΔ, πρέπει:
  • να κάνουν αναφορά στον συγγραφέα της διατριβής και
  • να σέβονται το ηθικό δικαίωμα του συγγραφέα της διατριβής.

Το ΕΚΤ δύναται -εκ του θεσμικού του ρόλου- να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών προκειμένου να συγκεντρώνει στοιχεία, να παράγει στατιστικές και να παρακολουθεί την τήρηση των παρόντων όρων, για το χρονικό διάστημα της εγγραφής του χρήστη στο ΕΑΔΔ.