Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 1. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (εφεξής ΕΚΤ) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα τους με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (εφεξής, ΕΑΔΔ) του ΕΚΤ, αποδέχεστε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων.
 2. Η εγγραφή στο ΕΑΔΔ είναι προαιρετική. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες εφεξής θα καλούνται Προσωπικά Δεδομένα. Ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του Δικτυακού Τόπου μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλισμα (browsing), η θέαση και η μεταφόρτωση (dowloading) άρθρων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (web browser) ώστε να δέχεται cookies./li>
 3. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών του ΕΑΔΔ. Κάθε φορά που το ΕΚΤ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στα πλαίσια της υλοποίηση των σκοπών του, δηλαδή για να:
  • έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου
  • έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισήμανσης και επίλυσης προβλημάτων αυτού του δικτυακού τόπου
  • έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας
  • μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας
  • μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του δικτυακού τόπου, και
  • μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για κάθε τι άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΚΤ
 4. Η εγγραφή σας στο ΕΑΔΔ προϋποθέτει την παροχή πληροφοριών, δεδομένων ή και Προσωπικών Δεδομένων, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και τη χρήση cookies.
 5. To EKT δε θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο και δε θα τα χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής σας συναίνεση. Ωστόσο, το ΕΚΤ μπορεί:
  • να διαθέσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στους βοηθούς εκπλήρωσης, σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα ή αντισυμβαλλομένους του για την επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδεομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, όπου ο βοηθός εκπλήρωσης, το σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΚΤ εδρεύει. Το ΕΚΤ θα βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.
  • να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε νομικό πρόσωπο στο οποίο το ΕΚΤ έχει μεταφέρει συνολικά ή μερικά την επιχειρησιακή του δράση υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το νομικό πρόσωπο έχει δεσμευθεί ότι θα προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.
 6. Το ΕΚΤ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ μπορεί να διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του δικτυακού τόπου με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφορήση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν το ΕΚΤ έχει τη συναίνεσή σας.
 7. Το ΕΚΤ δε συλλέγει εσκεμμένα ούτε χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.