Προσλήψεις, αντιλήψεις και χρήσεις της οθωμανικής πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων

Περίληψη

Η διατριβή, συνδυάζοντας την ανθρωπολογική με την ιστορική προσέγγιση, εξετάζει τη διαχείριση της οθωμανικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη των Ιωαννίνων, χάρη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον που συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις και την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Εστιάζει, ειδικότερα, στη μετάβαση από την Οθωμανοκρατία στην ενσωμάτωση της πόλης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αναλύοντας τις διαδικασίες της «απο-οθωμανοποίησης» και την οικοδόμηση μιας νέας εθνικής ταυτότητας. Η μελέτη τεκμηριώνει πώς αυτές οι διαδικασίες επηρέασαν τον δομημένο χώρο της πόλης και τα αρχιτεκτονικά της σύμβολα, όπως τα οθωμανικά κτίρια, τα οποία είτε καταστράφηκαν, είτε περιθωριοποιήθηκαν είτε άλλαξαν χρήση. Η έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των κατοίκων για τα οθωμανικά μνημεία, την πολιτιστική τους διαχείριση από το κράτος και τις τοπικές αρχές, καθώς και τη σημασία τους στη σύγχρονη ζωή της πόλης. Επιπλέον, αναλύει τη δημόσια συζήτηση γύρω απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis, combining the anthropological with the historical approach, examines the management of the Ottoman cultural heritage in the city of Ioannina, thanks to the growing interest linked to the policies and the special awareness of the public throughout Greece and the Balkans. It focuses, in particular, on the transition from Ottoman rule to the city's incorporation into the newly founded Greek State, analyzing the processes of "de-Ottomanization" and the construction of a new national identity. The study documents how these processes affected the city's built space and its architectural symbols, such as Ottoman buildings, which were either destroyed, marginalized, or changed in use. The research examines residents' perceptions and attitudes towards Ottoman monuments, their cultural management by the state and local authorities, as well as their importance in contemporary city life. In addition, it analyzes the public debate surrounding cultural heritage, the role of Ottoman monum ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La thèse, combinant l'approche anthropologique et historique, examine la gestion du patrimoine culturel ottoman dans la ville de Ioannina, grâce à l'intérêt croissant lié aux politiques et à la sensibilisation particulière du public dans toute la Grèce et les Balkans. Il se concentre en particulier sur la transition de la domination ottomane à l'incorporation de la ville dans l'État grec nouvellement fondé, en analysant les processus de « désottomanisation » et la construction d'une nouvelle identité nationale. L'étude documente comment ces processus ont affecté l'espace bâti de la ville et ses symboles architecturaux, tels que les bâtiments ottomans, qui ont été détruits, marginalisés ou modifiés dans leur usage. La recherche examine les perceptions et les attitudes des résidents à l'égard des monuments ottomans, leur gestion culturelle par l'État et les autorités locales, ainsi que leur importance dans la vie urbaine contemporaine. En outre, il analyse le débat public autour du patri ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/56764
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56764
ND
56764
Εναλλακτικός τίτλος
Perceptions, perspectives and uses of the Ottoman cultural heritage of the city of Ioannina
Perspectives, perceptions et usages du patrimoine culturel ottoman de la ville de Ioannina
Συγγραφέας
Κιτσάκη, Γεωργία (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Νιτσιάκος Βασίλειος
Μπάδα Κωνσταντίνα
Σμύρης Γεώργιος
Τσιόδουλος Στέφανος
Ποτηρόπουλος Παρασκευάς
Φλιτούρης Λάμπρος
Αναστασόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Συντήρηση και Προστασία αρχαιοτήτων
Λέξεις-κλειδιά
Οθωμανική πολιτισμική κληρονομιά; Διαχείριση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.