Κοινωνικο-δημογραφική κατάσταση του ελληνικού πληθυσμού της Οδησσού (τέλη 18ου - αρχές 20ού αι.)

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στην εξέλιξη της ελληνικής παροικίας της Οδησσού κατά τα τέλη του 18ου – αρχές του 20ού αιώνα. Εστιάζει στις ιστορικές και δημογραφικές πτυχές της αναπαραγωγής του ελληνικού πληθυσμού υπό συνθήκες αστικοποίησης και εκσυγχρονισμού της κοινωνικοοικονομικής και δημογραφικής ζωής της πόλης για περισσότερο από έναν αιώνα. Παρουσιάζονται τα κύρια στάδια της ιστορικής δυναμικής της ελληνικής παρουσίας με την ανασυγκρότηση της παροικίας από τη στιγμή της δημιουργίας της έως το στάδιο της παραγωγικής της εξέλιξης. Τα χαρακτηριστικά της εξέλιξής της προσδιορίστηκαν από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Ο ελληνικός πληθυσμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή του αστικού περιβάλλοντος της Οδησσού και επέδρασσε στις διεθνείς σχέσεις: από το εμπόριο σιτηρών μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Διερευνάται η δημογραφική δυναμική των Ελλήνων της Οδησσού σε σύγκριση με τις γενικές τάσεις αναπαραγωγής του πληθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation is devoted to the evolution of the Greek community of Odesa during the late eighteenth – early twentieth centuries. The study focuses on the historical and demographic aspects of the reproduction of the city's Greek population under the conditions of urbanization and modernization of its socio-economic and demographic life for more than a century. For Ukraine, the study of the history of the Greek community of Odesa and its demographic evolution is essential, as it contributes to the knowledge of the processes of internal and external migration, the elements of migration policy, etc. It is also necessary to study the role that Odesa and its demographic potential played in the development of the Greek liberation revolution of 1821 and the emergence of the Hellenic Republic on the European political map. The topic of the thesis appears very relevant today because the issues of the demography of the Greeks of Odesa have been insufficiently addressed in both Ukrainian and ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Дисертація присвячена еволюції грецької общини Одеси під час її формування та розвитку протягом кінця XVIII – початку XX ст. Метою роботи є історично-демографічні аспекти відтворення грецького населення міста в умовах урбанізації та модернізації його соціально-економічного та демографічного існування впродовж більш ніж століття. Предмет вивчення — соціально-економічна та демографічна життєдіяльність грецького населення Одеси в кінці XVIII – на початку XX ст. Для України дослідження історії грецької спільноти Одеси, її демографічної еволюції є важливим, оскільки сприяє отриманню досвіду для вивчення процесів внутрішньої та зовнішньої міграції, елементів міграційної політики тощо. Так само необхідне вивчення ролі Одеси, її демографічного потенціалу в розгортанні грецької визвольної революції 1821 р., появі на європейській політичній карті Грецької Республіки. Актуальність теми дисертації також обумовлена недостатнім рівнем висвітлення демографічних проблем греків Одеси в українській та г ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2026)
DOI
10.12681/eadd/56632
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56632
ND
56632
Εναλλακτικός τίτλος
Socio-demographic situation of the Greek population of Odesa (late 18th – early 20th centuries)
Соціо-демографічне становище грецького населення Одеси (кінець XVIII – початок XX ст.)
Συγγραφέας
Παραδεισόπουλος, Σωφρόνιος (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Odesa I.I. Mechnikov National Universtity
Εξεταστική επιτροπή
Bachynska Olena
Honcharuk Taras
Stoianova Halyna
Hedo Anna
Uvarova Olena
Dyomin Oleg
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Έλληνες της Οδησσού; Ιστορική δημογραφία; Οδησσός; Γεννητικότητα; Θνησιμότητα; Γαμηλιότητα; Κοινωνικές πρακτικές; Αστικοποίηση
Χώρα
Ουκρανία
Γλώσσα
Ουκρανικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.