Διερεύνηση εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου της δεδουλευμένης βάσης στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης και προοπτικές μετάβασης

Περίληψη

Στην Ελλάδα με το Π.Δ. 54/2018 νομοθετήθηκε για όλες τις οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης η εισαγωγή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση αρχικά την 1/1/2023 και έπειτα από την 1/1/2025. Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, των προϋποθέσεων εφαρμογής της και των δυσκολιών που προκύπτουν. Η ανάγκη πηγάζει από την διεθνή τάση εφαρμογής εργαλείων του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο, τάση η οποία αποτυπώνεται στη θεωρία του New Public Management (NPM). Η έρευνα εστίασε στην Κεντρική Διοίκηση διότι είναι ο πρώτος υποτομέας της Γενικής Κυβέρνησης που εφαρμόζει το νέο λογιστικό πλαίσιο και εξέτασε σε βάθος τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εργαζομένων της, χρησιμοποιώντας την ποιοτική και ποσοτική μέθοδο. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν τις επιπτώσεις της λογιστικής δεδουλευμένης βάσης στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στην διαφάνεια, στην λογοδοσία και στον έλεγχο των οντοτήτων, τον βαθμό εφαρμογής του Π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In Greece with the Presidential Decree 54/2018 legislated for all entities of the General Government the introduction of accrual accounting initially on 1/1/2023 and then from 1/1/2025. The purpose of this thesis is to investigate the usefulness of accrual accounting, the conditions for its application and the difficulties that arise. The need stems from the international trend of applying private sector tools to the public, a trend which is reflected in the theory of New Public Management (NPM). The research focused on the Central Administration because it is the first sub-sector of the General Government to implement the new accounting framework and examined in depth the perceptions and attitudes of its employees, using the qualitative and quantitative method. The research questions raised concern the effects of accrual accounting on financial reporting, transparency, accountability and audit of entities, the degree of implementation of the Presidential Decree 54/2018, difficulties t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56270
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56270
ND
56270
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the application of the new accounting framework of the accrual basis to the entities of the general government and transition perspectives
Συγγραφέας
Καραστογιάννης, Παύλος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκούμας Σπυρίδων
Αρσένος Παναγιώτης
Συκιανάκης Νικόλαος
Καλαντώνης Πέτρος
Ροδοσθένους Μαρία
Χαραμής Δημήτριος
Χύτης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Λογιστική
Λέξεις-κλειδιά
Νέο δημόσιο μάνατζμεντ; Λογιστική δεδουλευμένης βάσης; Γενική κυβέρνηση; Λογιστική μεταρρύθμιση; Χρηματοοικονομική αναφορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.