Κληρικοί και μοναχοί ως απεσταλμένοι μεσολαβητές για ζητήματα θρησκευτικής πολιτικής κατά τον 4ο αιώνα

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή διερευνά το ζήτημα της αξιοποίησης κληρικών και μοναχών ως μεσολαβητών προς και από τον αυτοκράτορα για θέματα θρησκευτικής πολιτικής κατά τον 4ο αιώνα. Η μεσολάβηση μεταξύ των εκκλησιαστικών και αυτοκρατορικών θεσμών, ιδιαίτερα μέσω μελών που ανήκουν στη θρησκευτική σφαίρα, αποτελεί ένδειξη της σταδιακής επίσημης θεσμοθέτησης των τοπικών Εκκλησιών, οι οποίες πλέον οργανώθηκαν σε ενιαίο εκκλησιαστικό σύστημα προστατευόμενο από τον αυτοκράτορα και υπεύθυνο απέναντί του. Από τον Κωνσταντίνο Α' μέχρι και τον Θεοδόσιο Α' (αδρομερώς) διατηρούσαν την ύπαρξή τους και αποζητούσαν την ορατότητά τους επισκοπικά δίκτυα και δόγματα, παρότι αντέβαιναν στο επικρατέστερο κατά τόπους και χρόνο δόγμα. Γι’ αυτό και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα παρατίθενται σε χρονική σειρά μέχρι κατά βάση τον θάνατο του Βάλεντος. Επιλέχθηκε αυτό το χρονικό όριο terminus, καθώς η βασιλεία του Θεοδόσιου, ήδη από την έναρξή της, περιόρισε ασφυκτικά την προαναφερόμενη ορατότητα, τη συνυφασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis investigated the issue of utilizing clergy and monks as mediators to and from the emperor for matters of religious policy during the 4th century. The mediation between the ecclesiastical and imperial institutions, especially through members belonging to the religious sphere, constitutes evidence of the gradual official institutionalization of local Churches, which were henceforth organized into a unified ecclesiastical establishment protected by the emperor and accountable to him. Given the biased, sometimes vague, contradictory, or very limited evidence from primary sources, historical research in progress was chosen, away from the enclosures of the identities of “orthodoxy” and “heresy”, especially since for the most part of the 4th century, the prevailing orthodoxy varied and was not always the actual criterion of distinction. Key questions during the research included the investigation of the sender, the recipient, the members of the embassy, and the content of ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La thèse de doctorat a exploré la question de l'utilisation du clergé et des moines comme médiateurs auprès de l'empereur pour les affaires de politique religieuse au cours du 4ème siècle. La médiation entre les institutions ecclésiastiques et impériales, en particulier par le biais des membres appartenant à la sphère religieuse, constitue une preuve de l'institutionnalisation officielle progressive des Églises locales, désormais organisées en un établissement ecclésiastique unifié protégé par l'empereur et responsable devant lui. Étant donné les preuves biaisées, parfois vagues, contradictoires ou très limitées issues des sources primaires, la recherche historique en cours a été privilégiée, loin des clôtures des identités d'«orthodoxie» et d'«hérésie», surtout que pendant la majeure partie du 4ème siècle, l'orthodoxie prévalente variait et n'était pas toujours le critère réel de distinction. Les questions clés durant la recherche incluaient l'examen de l'expéditeur, du destinataire, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2026)
DOI
10.12681/eadd/56251
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56251
ND
56251
Εναλλακτικός τίτλος
Clerics and monks as dispatched mediators for issues of religious policy in the 4th century
Clergés et moines en tant qu'envoyés médiateurs pour des questions de politique religieuse au 4ème siècle
Συγγραφέας
Ιωάννου, Μάριος-Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Νικολάου Αικατερίνη
Λεοντσίνη Μαρία
Perrin Michel-Yves
Ανεζίρη Σοφία
Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Κιουσοπούλου Αντωνία
Μεργιαλή-Σαχά Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Κωνσταντίνος ο Μέγας; Κωνστάντιος ΙΙ; Αθανάσιος Μέγας; Αιρέσεις; Θρησκευτική ταυτότητα; Διπλωματία; Ύστερη αρχαιότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.