Σύνθεση και μελέτη της δομής και της δράσης συμπλόκων ενώσεων των μεταβατικών μετάλλων με παράγωγα των 3-υδροξυ- και 2-υδραζινο- κιναζολινονών

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε η σύνθεση έξι νέων παραγώγων της 2-υδράζινο- και 3-υδροξυ-κιναζολινόνης, η σύνθεση 29 νέων συμπλόκων ενώσεων με ιόντα μεταβατικών μετάλλων με ligand τα νέα παράγωγα κιναζολινόνης, ο χαρακτηρισμός των νέων ενώσεων και η μελέτη της πιθανής βιολογικής τους δράσης. Ο χαρακτηρισμός των ενώσεων έγινε με φασματοσκοπικές (1Η NMR, IR, UV-vis, HRMS) και φυσικοχημικές τεχνικές (μετρήσεις γραμμομοριακής αγωγιμότητας). Η επίλυση των κρυσταλλικών δομών έγινε με κρυσταλλογραφία ακτίνων–Χ. Η βιολογική δράση των ενώσεων μελετήθηκε ως προς τον τρόπο και την ισχύ σύνδεσης αυτών με το CT DNA (κινητικές μελέτες με φασματοσκοπία UV-vis, ιξωδομετρία), την ικανότητα των ενώσεων να εκτοπίσουν το αιθίδιο βρωμίδιο (κινητικές μελέτες με φασματοσκοπία φθορισμού) και την ικανότητα των ενώσεων να δρουν ως φωτοχημικές νουκλεάσες όταν επωαστούν με δίκλωνο κυκλικό πλασμιδιακό DNA. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι σταθερές σύνδεσης των ενώσεων στις πρωτεΐνες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of the present PhD thesis, the synthesis of six new derivatives of 2-hydrazino- and 3-hydroxy-quinazolinone, the synthesis of 29 new complexes of transition metal complexes bearing the new quinazolinone derivatives as ligands, the characterization of the new compounds and the study of their potential biological activity were carried out. The characterization of the compounds was performed by spectroscopic (1H NMR, IR, UV-vis, HRMS) and physicochemical techniques (molar conductivity measurements). The determination of the crystal structures was performed by X-ray crystallography. The biological activity of the compounds was studied in terms of their binding mode and binding strength to CT DNA (kinetic studies by UV-vis spectroscopy, viscometry), the ability of the compounds to displace ethidium bromide (kinetic studies by fluorescence spectroscopy) and the ability of the compounds to act as photochemical nucleases when incubated with double-stranded cyclic plasmid DNA. Th ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2026)
DOI
10.12681/eadd/56223
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56223
ND
56223
Εναλλακτικός τίτλος
Transition metal complexes with derivatives of 3-hydroxy- and 2-hydrazino- quinazolinone: synthesis, study of structure and biological activity
Συγγραφέας
Λάζου, Μαριαλένα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Γενικής και Ανόργανης Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ψωμάς Γεώργιος
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα
Χατζηδημητρίου Αντώνιος
Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη
Χατζηκακού Σωτήριος
Σταματάτος Θεοχάρης
Ταγκούλης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Ανόργανη και Πυρηνική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Παράγωγα κιναζολινόνης; Σύμπλοκες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων; Αλληλεπίδραση με το DNA; Φωτοδιάσπαση πλασμιδιακού DNA
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.