Το πρώιμο περιβάλλον και η ανάπτυξη των κοινωνικών συμπεριφορών στο γκάπι του Τρινιντάντ, Poecilia reticulata (επιστημονική ονομασία)

Περίληψη

Το πρώιμο περιβάλλον (περιβάλλον ανάπτυξης) παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μορφολογικού, φυσιολογκού και συμπεριφορικού φαινοτύπου των ζώων, ενώ οι συνθηκες που επικρατούν κατά την ανάπτυξη, μπορούν δυνητικά να προετοιμάσουν έναν οργανισμό για το περιβάλλον που πρόκειται να αντιμετωπίσει όταν ενηλικιωθεί. Στην εν λόγω διατριβή, χρησιμοποίησα το γκάπι του Τρινιντάντ (Poecilia reticulata), ένα μικρό τροπικό ψάρι που αποτελεί οργανισμό-μοντέλο στην εξελικτική και συμπεριφορική οικολογία, για να μελετήσω την επίδραση του πρώιμου περιβάλλοντος στην συμπεριφορά, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική συμπεριφορά (κοπάδιασμα και κοινωνική μάθηση). Το 1ο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και γίνεται συζήτηση των κυριότερων εννοιών που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια, παραθέτωντας τη σχετική διαθέσιμη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα περιγράφω την κοινωνική συμπεριφορά, το πρώιμο πριβάλλον και η φαινοτυπική πλαστικότητα, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του σύστηματος μελέτης (γκάπι). Επίσης ανφέροντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the many advantages of group living is the swift transfer of information between group members. Social learning – learning from others – offers a quick and economical way to acquire information about the local environment and is considered adaptive under a wide range of circumstances. However, social information can be unreliable or quickly become outdated in rapidly changing environments. Thus flexibility in the utilization of social learning, depending on the associated costs and benefits, would be expected to be advantageous in most situations. Early environment plays a major role in shaping the morphological, physiological or behavioural phenotype of an animal, and conditions and experiences during early life can potentially prepare (or program) a developing individual for the environment it will encounter when adult. In this thesis we examined whether social behaviours such as grouping and social learning could be influenced by early life conditions and to what extent. For ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

De snelle uitwisseling van informatie is een van de belangrijkste voordelen van het leven in een groep. Sociaal leren – het leren van anderen – biedt een snelle en voordelige manier om informatie over de lokale omgeving te verzamelen en is een strategie om gedrag aan te passen in uiteenlopende omstandigheden. Daarentegen kan sociale informatie ook onbetrouwbaar zijn of achterhaald worden in een snel veranderende omgeving. Dus, afhankelijk van bijbehorende kosten en baten, kan van flexibiliteit in het gebruik van sociaal leren verwacht worden dat het voordelig is in de meeste situaties. De vroege omgeving speelt een belangrijke rol in het vormen van het morfologische, fysiologische of gedragsmatige fenotype van een dier. De omstandigheden en ervaringen gedurende het vroege leven kunnen mogelijkerwijs een zich ontwikkelend individu voorbereiden (of programmeren) op de omgeving die het zal tegenkomen als volwassene. In deze thesis hebben we onderzocht of sociale gedragingen, zoals groepsg ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55705
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55705
ND
55705
Εναλλακτικός τίτλος
Early environment and the development of social behaviours in the Trinidadian guppy, Poecilia reticulata
Vroege omgeving en de ontwikkeling van sociaal gedrag van de Trinidadiaanse guppy, Poecilia reticulata
Συγγραφέας
Λέρης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Universiteit Utrecht
Εξεταστική επιτροπή
Reader Simon
Bolhuis Johan
Tommassen Jan
Flynn Emma
ten-Cate Carel
Riebel Katharina
Sterck Liesbeth
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Οικολογία, Εξέλιξη, Συμπεριφορά και Συστηματική
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Θαλάσσια βιολογία και Βιολογία γλυκών υδάτων
Λέξεις-κλειδιά
Συμπεριφορά ιχθύων; Ηθολογία; Πρώιμο περιβάλλον; Κοινωνική συμπεριφορά; Αναπτυξιακή πλαστικότητα; Κοινωνική μάθηση; Κοινωνικότητα; Εσωτερικά ύδατα
Χώρα
Ολλανδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.