Συμβολή εις την μελέτην των μετεγχειρητικών κακώσεων της πυελικής μοίρας του ουρητήρος

Περίληψη

Εις τήν παρούσαν εργασίαν έμελετήθησαν 10 περιπτώσεις άσθενών, αί όποΐαι ένοσηλεύθησαν εις τήν Πανεπιστημιακήν Ουρολογικήν Κλινικήν τοϋ 'Ιπποκρατείου Νοσοκομείου καί εις τήν Μαιευτικήν καί Γυναικολογικήν Κλινικήν του Πανεπιστημίου, έν τώ Μαιευτηρίω «’Αλεξάνδρα». 'Άπασαι αί περιπτώσεις, άφοροϋν ούρητηροκολπικά συρίγγια έμφανισθέντα εις τάς εννέα έκ των περιπτώσεων μετά ολικήν υστερεκτομήν διά διαφόρους αιτίας καί εις τήν μίαν μετά Wertheim. Εις μίαν περίπτωσιν το ούρητηροκολπικόν συρίγγιον ήτο άμφοτερόπλευρον, ένω εις δύο περιπτώσεις, έκτος τοϋούρητηροκολπικοΰ συριγγίου συνυπήρχε καί κυστεοκολπικόν τοιοϋτον. Αί πλαστικαί έπεμβάσεις έξετελέσθησαν εις χρονικόν διάστημα άπο ένος μηνάς έως ενός έτους άπο τής έμφανίσεως τοϋ ούροχόου συριγγίου. Εις μίαν περίπτωσιν έγένετο έπανεμφύτευσις τοϋ ούρητήρος εις τήν κύστινκατά τήν μέθοδον Bisohoff, εις οκτώ περιπτώσεις πλαστική κατά Boari καί εις μίαν ή μέθοδος Boari-Ksüs. Tò μήκος των χρησιμοποιηθέντων κυστικών κρημνών ήτο άπο 4 έκ. έως 12 έκ. Εις ό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This is a study of 10 cases of ureterovaginal fistulas treated in the Urological clinic of Athens University and the Obstetric and Gynecogical Clinic «Alexandra» of Athens University. In 9 cases these ureterovaginal fistulas occured after a total hysterectomy for various causes, and in 1 case after a Wertheim operation in 1 case there was a bilateral fistula and in two cases apart from theureterovaginal fistula there was a vesicovaginal one as well. The following operations were performed : A bladder implantation of the ureter according to the Bischoff method in one case, a plastic Boari in 8 cases, and a Boari Küss in 1 case. All cases but one were thorounghly studied both preoperatively and postoperatively. The following conclusions may be drawn : 1) These ureteral injuries were principally due go the mazor gynecological operation, an incidence 0.5-30%. 2) The ureteral injuries will result in urinary fistulas or they will leave no symptoms. 3) The diagnosis of the asymptomatic lesion ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/5559
ND
5559
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution to the study of postoperative injuries to the pelvic segment of the ureter
Συγγραφέας
Γιακουμάκης, Στέφανος του Ν.
Ημερομηνία
1969
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Ουρολογική
Εξεταστική επιτροπή
Αλιβιζάτος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ουρητήρας; Ουρητηρικές κακώσεις; Κυστική ουρητηροπλαστική; Μετεγχειρητικές κακώσεις; Πυελική μοίρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
86 σ., εικ., σχημ.