Δίκαιο, τραγικότητα, αλληγορία: κριτική του δικαίου και δραματικές μορφές κατά τον Walter Benjamin

Περίληψη

Η μελέτη Δίκαιο, Τραγικότητα, Αλληγορία εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών πεδίων της σκέψης του Walter Benjamin: της κριτικής του δικαίου αφενός και της θεωρίας του τραγικού και μπαρόκ δράματος αφετέρου. Ορμόμενη από τις μπενγιαμινικές επεξεργασίες, πραγματεύεται το ερώτημα περί της κριτικής σχέσης της τραγωδίας και του μπαρόκ δράματος (Trauerspiel) με το δίκαιο. Η μελέτη ανασυγκροτεί την έννοια του δικαίου με βάση το κείμενο Προς μια κριτική της βίας, ενώ αντλεί την θεωρία του δράματος από την Καταγωγή του γερμανικού Trauerspiel. Το πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσει την μπενγιαμινική έννοια των αντικειμενικών αντιφάσεων του δικαίου. Υποστηρίζει ότι οι αντιφάσεις αυτές βασίζονται στη λογική της προϋπόθεσης του δικαίου, την οποία η παρούσα μελέτη περιγράφει ως την επικύρωση του φυσικού: το δίκαιο θέτει ως προϋπόθεσή του ένα πεδίο αντιτιθέμενων συμφερόντων, τις συγκρούσεις των οποίων πρέπει να ειρηνεύσει και να ρυθμίσει, ενώ ταυτόχρονα τις αναπαράγει ως φυσικές. Αυτή η έννοια τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study Law, Tragedy, Allegory examines the relationship between Benjamin's legal criticism and his philosophy of history of tragic and baroque drama. Based on Benjamin's concepts, it deals with the question of the critical truth effect of tragedy and Trauerspiel in their respective relationship to law. The concept of law is taken from Benjamin's Critique of Violence, and the drama theory from his Origin of the German Trauerspiel. The first part of this work explains and carries out Benjamin's diagnosis of the factual contradictions of the law. It argues that these contradictions are based on its logic of precondition, which this study describes as the sanctioning of the natural: that is, the law sets as its precondition an area of opposed interests, whose conflicts it should pacify and regulate. Based on this concept of contradiction of law, this study deals with the question of the critical relationship between tragic and baroque drama and law. In the second part, it reconstructs B ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die Arbeit Recht, Tragik, Allegorie untersucht das Verhältnis von Benjamins Rechtskritik zu seiner Geschichtsphilosophie des tragischen bzw. barocken Dramas. Damit will sie auf der Basis von Benjamins Begriffen die Frage nach dem kritischen Wahrheitseffekt von Tragödie und Trauerspiel in ihrer jeweiligen Beziehung zum Recht behandeln. Den Rechtsbegriff entnimmt sie Benjamins Kritik der Gewalt, die Dramentheorie dem Ursprung des deutschen Trauerspiels. Im ersten Teil dieser Arbeit wird Benjamins Diagnose von den sachlichen Widersprüchen des Rechts erläutert und ausgeführt. Es wird dafür argumentiert, dass diese Widersprüche auf der von Benjamin eigentümlich erahnten aber nicht explizierten Voraussetzungslogik des Rechts beruhen, die diese Arbeit als Sanktionierung des Natürlichen bezeichnet: Das Recht setzt demnach einen Bereich entgegengesetzter Interessen voraus und macht mithin eben die Gewaltverhältnisse zu seiner Voraussetzung, die es befrieden und regulieren sollte. Unter Zugrunde ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55574
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55574
ND
55574
Εναλλακτικός τίτλος
Law, tragedy, allegory: legal criticism and dramatic forms after Walter Benjamin
Recht, tragik, allegorie: rechtskritik und dramatische formen nach Walter Benjamin
Συγγραφέας
Τζανάκης-Παπαδάκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Freie Universitat Berlin
Εξεταστική επιτροπή
Eusterschulte Anne
Wolf Frieder Otto
Slaby Jan
Celikates Robin
Godart Simon
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Κριτική θεωρία; Αισθητική θεωρία; Φιλοσοφία της τέχνης; Κριτική του δικαίου; Μπένγιαμιν, Βάλτερ (1892-1940); Σμιτ, Καρλ; Πολιτική φιλοσοφία; Αρχαία τραγωδία; Μπαρόκ δράμα
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.