Οντολογία - αισθητική του χρόνου: νέα μέσα προσομοίωσης της μορφής

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετώνται μορφογενετικές εκδοχές, που βασίζονται στην ετερομορφία της αντίληψης, και στην αισθητική του χρόνου, όπως αυτή αποτυπώνεται στα νέα μέσα προσομοίωσης. Επιλέχθηκε ως περιοχή έρευνας, η μορφοπλασία του χρόνου, ώστε να αναζητηθούν ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στην συμπεριφορά του υποκειμένου, που θα οδηγήσουν σε καινοτόμες αισθητικές πτυχές, εναλλακτικούς τρόπους σχεδίασης, και σε μια ανάλυση των σχετικών εκφραστικών τεχνοτροπιών. Οι τεχνολογικές δυνατότητες των χρονικών προσομοιώσεων, οδηγούν στην αναζήτηση των ιδιαίτερων διαντιδράσεων του υποκειμένου, (αντιληπτικό σημείο επαφής, σημειολογική/αισθητική ανάλυση). Ο χώρος ενδιαφέροντος, εμβαθύνεται στην αισθητική της ελεύθερης βούλησης, προκείμενου να εντοπιστεί σε μια θεωρητική βάση αυτή η αντιληπτική έκβαση του χρόνου. Από την δεκαετία του 1990, επανεμφανίστηκαν ορισμένες συζητήσεις σχετικά με την αναδυόμενη ψηφιακή έκφραση και τις αλλαγές που επέφεραν τα νέα λογισμικά σχεδιασμού και παραγωγής μέσω υπολογι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, morphogenetic versions are studied, based on the heteromorphy of perception, and on the aesthetics of time, as it is reflected in the new means of simulation. The morphogenesis of time was chosen as a research area, in order to look for interesting approaches to the behavior of the subject, which will lead to innovative aesthetic aspects, alternative ways of drawing, and an analysis of the related expressive techniques. The technological possibilities of temporal simulations lead to the search for the particular interactions of the subject (perceptual point of contact, semiological/aesthetic analysis). The area of interest is deepened in the aesthetics of free will, in order to locate this perceptual outcome of time on a theoretical basis. Since the 1990s, some discussions have re-emerged about emerging digital expression and the changes brought about by new computer-aided design and production software. Can it be said that a new expressive impulse is being demonstrated ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dans cette thèse, on étudie les versions morphogénétiques, basées sur l'hétéromorphie de la perception et sur l'esthétique du temps, telle qu'elle se reflète dans les nouveaux moyens de simulation. La morphogenèse du temps a été choisie comme domaine de recherche, afin de rechercher des approches intéressantes du comportement du sujet, qui conduiront à des aspects esthétiques innovants, à des manières alternatives de dessiner et à une analyse des techniques d'expression associées. Les possibilités technologiques des simulations temporelles conduisent à la recherche des interactions particulières du sujet (point de contact perceptuel, analyse sémiologique/esthétique). Le domaine d'intérêt est approfondi dans l'esthétique du libre arbitre, afin de situer ce résultat perceptuel du temps sur une base théorique. Depuis les années 1990, certaines discussions ont refait surface sur l'émergence de l'expression numérique et les changements induits par les nouveaux logiciels de conception et de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55543
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55543
ND
55543
Εναλλακτικός τίτλος
Ontology - aesthetics of time: new means of simulating form
Ontologie - esthétique du temps: nouveaux moyens de simuler la forme
Συγγραφέας
Κώστας, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Παρμενίδης Γεώργιος
Ζαβολέας Ιωάννης
Γυπαράκης Γεώργιος
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος
Μουτσόπουλος Αθανάσιος
Ξαγοράρης Ζαφείριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Τέχνες, διεπιστημονική προσέγγιση
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδιαστικές επιστήμες; Design; Αισθητική; Χρόνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.