Η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου: έννοια - είδη - συνέπειες

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, διαρθρωμένη σε τρία μέρη, διερευνά την προβληματική της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπλήρωση του συνόλου των ως άνω υποχρεώσεων προκαλεί την προσήκουσα εκπλήρωση, ενώ οποιαδήποτε απόκλιση συνεπάγεται την αθέτηση, καταγράφονται με αναλυτικό τρόπο στο πρώτο μέρος οι συμβατικές υποχρεώσεις του εργαζομένου, στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η αθέτηση αυτών από την πλευρά του εργαζομένου και στο τρίτο μέρος αναδεικνύονται τα δικαιώματα του εργοδότη σε κάθε μορφή αθέτησης. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος διακρίνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του εργαζομένου σε κύρια υποχρέωση και σε παρεπόμενες υποχρεώσεις, ενώ διερευνώνται, επίσης, οι παρεμφερείς εργασίες, οι πρόσθετες εργασίες και η δυνατότητα της παράλληλης απασχόλησης. Ως κύρια υποχρέωση νοείται η, κατά κανόνα, αυτοπρόσωπη παροχή συμφωνημένης εργασίας, η οποία συνίσταται στο είδος (ακριβές αντικείμενο της κύριας παροχής), στην έκταση (την ποσότητα και την ποιότητα της οφειλόμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis, divided into three parts, investigates the matter of the breach of the employee’s contractual obligations. Taking into consideration that the fulfillment of the totality of said obligations leads to the proper fulfillment of same, whereas any other divergence constitutes a breach of employment agreement, in the first part the employee’s contractual obligations are described in a detailed way, in the second part the breach of said obligations on behalf of the employee is examined and in the third part the rights of the employer are described in any case of breach. More specifically, in the first part, the contractual obligations of the employee are divided into the main obligation and the secondary obligations, whereas the similar tasks, the additional tasks and the possibility of parallel employment are also examined. The employee’s main obligation is normally considered the in person provision of work, which includes the type of work (exact object of main obligatio ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die vorliegende in drei Teile gegliederte Arbeit untersucht die Frage der Verletzung vertraglicher Pflichten des Arbeitnehmers. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Erfüllung der Gesamtheit dieser Pflichten zu deren ordnungsgemäßer Erfüllung führt, während jede andere Abweichung einen Verstoß gegen den Arbeitsvertrag darstellt, werden im ersten Teil die vertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers detailliert beschrieben, im zweiten Teil wird der Verstoß des Arbeitnehmers gegen diese Pflichten untersucht und im dritten Teil werden die Rechte des Arbeitgebers im Falle eines Verstoßes beschrieben. Konkret werden im ersten Teil die vertraglichen Pflichten des Arbeitnehmers in die Hauptpflicht und die Nebenpflichten unterteilt, wobei auch die gleichartigen Aufgaben, die Nebenaufgaben und die Möglichkeit einer Parallelbeschäftigung untersucht werden. Als Hauptpflicht des Arbeitnehmers gilt in der Regel die persönliche Erbringung der Arbeitsleistung, die die Art der Arbeit (genauer Geg ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55400
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55400
ND
55400
Εναλλακτικός τίτλος
The breach of the employee’s contractual obligations: notion - types - consequences
Die verletzung der vertaglichen pflichten des arbeitnehmers: begriff, arten, konsequenzen
Συγγραφέας
Σαββάκης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Ζερδελής Δημήτριος
Κορνηλάκης Άγγελος
Σιδέρης Δημήτριος
Ζερβογιάννη Ελένη
Κουμάνης Σταμάτης
Ρίζος Ευριπίδης
Κιοσσέ-Παυλίδου Λευκή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Εργαζόμενος; Εργοδότης; Υποχρεώσεις; Αθέτηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.