Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία των στρατηγικών ανάγνωσης και πρακτικές στην τάξη

Περίληψη

Η υλοποίηση αυτής της εργασίας στοχεύει να επισημάνει τη σημασία της χρήσης στρατηγικών ανάγνωσης από μαθητές ξένων γλωσσών και τη σημασία της εξήγησης αυτών των στρατηγικών στην τάξη για την κατάλληλη απόκτηση και χρήση τους κατά την αναγνωστική διαδικασία. Η ανάγνωση είναι μία από τις τέσσερις βασικές δεξιότητες εκμάθησης ξένων γλωσσών και ως εκ τούτου έχει γίνει αντικείμενο ποικίλων μελετών σε όλο τον κόσμο. Διαφορετικοί ερευνητές έχουν προσεγγίσει την ανάγνωση από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά όλοι έχουν συμφωνήσει στην ιδέα ότι ο κύριος σκοπός της ανάγνωσης είναι να συνειδητοποιήσει την κατανόησή της, αφού δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για ανάγνωση αν δεν κατανοεί αυτό που διαβάζει. Η πραγματοποίηση της κατανόησης του κειμένου είναι ο κύριος στόχος του αναγνώστη. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να μελετηθούν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται εδώ στις στρατηγικές ανάγνωσης ως τρόπος αύξησης του επιπέδου κατανόησης του κειμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The realization of this work aims to point out the importance of the use of reading strategies by students of foreign languages and the importance of explaining these strategies in the classroom for their appropriate acquisition and use during the reading process. Reading is one of the four main skills of foreign language learning and as such it has become the subject of various studies all over the world. Different researchers have approached reading from different perspectives, but they have all agreed on the idea that the main purpose of reading is to realize its comprehension, since one cannot talk about reading if one does not understand what is read. The realization of the comprehension of the text is the main goal of the reader. For this reason, it is appropriate to study the most efficient ways to achieve this goal. Special importance is given here to reading strategies as a way to increase the level of understanding the text. Among the most useful reading strategies are consid ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Realizimi i këtij punimi ka për qëllim të vëjë në dukje rëndësinë e përdorimit të strategjive të leximit prej nxënësve e studentëve të gjuhëve të huaja dhe rëndësinë e shpjegimit të tyre në klasë për përvetësimin dhe përdorimin e përshtatshëm të tyre gjatë procesit të leximit. Leximi është një prej katër aftësive kryesore të të nxënit të gjuhës së huaj dhe si i tillë ai është bërë objekt i studimeve të ndryshme kudo nëpër botë. Studiues të ndryshëm e kanë trajtuar leximin nga këndvështrime të ndryshme, por të gjithë kanë qenë në një mendje në ldhje me idenë se qëllimi kryesor i leximit është realizimi i kuptimit të tij pasi nuk mund të flitet për lexim nëse nuk kuptohet ajo që lexohet. Realizimi i kuptimit të tekstit është synimi kryesor i lexuesit. Për këtë arsye është parë me vend studimi i mënyrave më efikase për arritjen e këtij qëllimi. Këtu i është mëshuar rëndësi e veçantë strategjive të leximit si mënyra për rritjen e shkallës së kuptimit të tekstit. Ndër strategjitë më të përd ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55002
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55002
ND
55002
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers' beliefs and attitudes about teaching reading strategies and classroom practices
Bindjet e qëndrimet e mësuesve për mësimin e strategjive të leximit dhe praktikat në klasë
Συγγραφέας
Γκίκα, Βασιλίκα (Πατρώνυμο: Θανάσης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Universiteti i Tiranes
Εξεταστική επιτροπή
Haloci Andromaqi
Ristani Viktor
Dibra Klodeta
Delija Shpresa
Sula Artur
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικοί; Απόψεις; Διδασκαλία; Ανάγνωση; Στρατηγικές
Χώρα
Αλβανία
Γλώσσα
Αλβανικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.