Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τη χαρτογράφηση του μεταβολικού περιεχομένου τροφίμων με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές

Περίληψη

Κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση αναλυτικών μεθόδων αιχμής για τη χαρτογράφηση του μεταβολικού περιεχομένου ελληνικών τροφίμων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, εφαρμόστηκαν σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές όπως είναι η αέρια και υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας (GC-MS, UPLC-MS/MS, UHPLC-HRMS) και κατάλληλα λογισμικά και στατιστικά μοντέλα για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη των δεικτών που διαφοροποιούν τα δείγματα π.χ. δεικτών αυθεντικότητας. Η προκατεργασία των δειγμάτων τροφίμων πριν από την ανάλυση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε προτεινόμενη αναλυτική μέθοδο και αποτέλεσε επίσης αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Ένας ακόμη στόχος της διατριβής είναι η εφαρμογή των νέων μεθόδων στην υποστήριξη της έρευνας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής προστιθέμενης αξίας. Τέλος έγινε αξιολόγηση καινοτόμων υλικών στηλών υγρής χρωματογραφίας για εφαρμογή σε μεταβολομικές μελέτες. Προκειμένου να επ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD dissertation is the development and validation of cutting-edge analytical methods for mapping the metabolic content of Greek foods. To achieve this goal, modern analytical techniques such as gas and liquid chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS, UPLC-MS/MS, UHPLC-HRMS) and appropriate software and statistical models for the processing of results and the emergence of biomarkers of authenticity were applied. Pre-treatment of food samples prior to analysis plays a crucial role in any proposed analytical method and was also one of the subjects of this study. Another objective of the thesis is to support research and development of new value-added food products and to evaluate innovative liquid chromatography column materials for application in metabolomics studies. In order to achieve the aim of the thesis, two methods of gas chromatography coupled with mass spectrometry were developed to support the authenticity (discrimination of geographical origin, var ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2025)
DOI
10.12681/eadd/54409
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54409
ND
54409
Εναλλακτικός τίτλος
Development and validation of advanced analytical methods for the metabolic profiling of foods
Συγγραφέας
Λιούπη, Άρτεμις (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Σαμανίδου Βικτωρία
Νενάδης Νικόλαος
Σπύρος Απόστολος
Γκίκα Ελένη
Αραπίτσας Παναγιώτης
Βιργιλίου Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταβολομική; Αυθεντικότητα τροφίμων; Υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών; Αέρια χρωματογραφία - φασματομετρία μάζας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.