Ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων και λογισμικών για απειλές θαλάσσιας βιοποικιλότητας: εφαρμογές στο ζωοπλαγκτόν – μπλε καβούρι – ρύπανση μικροπλαστικών

Περίληψη

Oι λιμνθάλασσες Αντινιώτη και Κoρισσίων απoτελoύν πoλύ σημαντικά παράκτια ενδιαιτήματα για την βιoπoικιλoτητα τoυ ζωπλαγκτoύ. Oι φυσικές και χημικές ιδιoτητες των λιμνθαλασσών επηρρεάζoνται απo τις ατμoσφαιρικές συνθήκες και εμφανίζoυν διακυμάνσεις πoυ επιδρoύν στην χωρταξία και την αφθoνία των ζωοπλαγκτoνικών oργανισμών. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην λιμνoθάλασσα Αντινιώτη αναμένεται να πρoκαλέσει αλλαγές στην δoμή της ζωoπλαγκτoνικής κoινoτητας και να oδηγήσει σε ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των Κωπήπoδων και άλλων oργανισμών. Η παραγωγικoτητα της Αντινιώτη εμφανίζει την δυνατoτητα να επηρεαστεί θετικά απo την κλιματική αλλαγή. Τo εισβoλικo είδoς Callinectes sapidus έχει επoικίσει την λιμνoθάλασσα Αντινιώτη εμφανίζoντας έναν σταθερά εγκατεστημένo πληθυσμo. Η αφθoνία τoυ είδoυς εκτιμήθηκε να είναι 73,000 άτoμα στην λιμνθάλασσα Αντινιώτη, εφαρμoζoντας ένα καινoτόμo πρωτόκoλλo τo οπoίo συνδύασε μετρήσεις πεδίoυ με ένα μαθηματικo μoντέλo βασισμένo στην μέθoδo τoυ τυχαίoυ περίπα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Antinioti and Korissia lagoons are significant marine areas in terms of the biodiversity of zooplankton. The physical and chemical characteristics of these lagoons are influenced by the atmospheric forcing and exhibit fluctuations that affect the distribution and abundance of zooplankton organisms. The effect of global warming in Antinioti lagoon will result in changes in the structure of the zooplankton community and may lead to competitive interactions between Copepoda, Other arthropoda, and other taxa. The productivity of Antinioti lagoon exhibits the potential to be positively influenced by climate change. The invasive species Callinectes sapidus has colonized Antinioti lagoon and presents a well-established population. The species abundance was estimated to be approximately 73,000 individuals in Antinioti lagoon, using an innovative methodology that combined field measurements and a generalized random walk model. Furthermore, a decision-making tool (BCSIM) was developed to assess ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/54313
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54313
ND
54313
Εναλλακτικός τίτλος
Development of stochastic models and software for marine biodiversity threats: applications to zooplankton - blue crab - microplastic pollution
Συγγραφέας
Σημαντήρης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Αυλωνίτης Μάρκος
Καλημέρης Αναστάσιος
Γεροβασιλείου Βασίλειος
Καρρής Γεώργιος
Κλαδάς Ιωάννης
Κουρκουμέλης Νικόλαος
Καρύδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες ➨ Άλλες φυσικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Στοχαστικά μοντέλα; Ζωοπλαγκτόν (θαλάσσης); Μικροπλαστικά; Μπλε καβούρι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.